- Διαφήμιση -

Τατόι: Συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης του κτήματος

Το έργο της απο­κα­τά­στα­σης του ιστο­ρι­κού πυρή­να του π. βασι­λι­κού κτή­μα­τος στο Τατόι συνε­χί­ζε­ται με εντα­τι­κούς ρυθ­μούς και μέσα στο χρονοδιάγραμμα.

Αυτή τη στιγ­μή, υλο­ποιού­νται 14 έργα, συνο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 57.930.540 ευρώ. Συγκε­κρι­μέ­να, έξι έργα στο πλαί­σιο του ΕΣΠΑ 2014–2021, με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 9.230.540 ευρώ και οκτώ έργα, με χρη­μα­το­δό­τη­ση από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 48.700.000 ευρώ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων