- Διαφήμιση -

Αττική Οδός: Μείωση τιμών στα διόδια – Πόσο θα είναι το νέο αντίτιμο

Μεί­ω­ση στα διό­δια της Αττι­κής Οδού προ­βλέ­πε­ται από τη νέα σύμ­βα­ση παρα­χώ­ρη­σης, με το ΤΑΙΠΕΔ να «τρέ­χει» το δια­γω­νι­σμό για τον ανάδοχο.

Σύμ­φω­να με την «Καθη­με­ρι­νή», μετα­ξύ των παρα­μέ­τρων της νέας σύμ­βα­σης είναι η μεί­ω­ση των διο­δί­ων της Αττι­κής Οδού στα 2,5 ευρώ από 2,8 που είναι σήμε­ρα. Ωστό­σο δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα στον ανά­δο­χο να αιτη­θεί ανα­θε­ώ­ρη­ση προς τα πάνω μετά το πέρας των πρώ­των πέντε ετών της σύμβασης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων