- Διαφήμιση -

Σε ατμόσφαιρα εορταστική το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα

Με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αμαρουσίου και υποψήφιου Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη και του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΑ) κ. Νικόλαου Πέππα

Τη βασι­λό­πι­τα ευλό­γη­σε ο πατέ­ρας Τιμό­θε­ος από τον Ιερό Μητρο­πο­λι­τι­κό Ναό Κοι­μή­σε­ως της Θεο­τό­κου και ο πατέ­ρας Εμμα­νου­ήλ του Ιερού Ναού Αγί­ου Αθα­να­σί­ου Πολυ­δρό­σου, οι οποί­οι ευχή­θη­καν στους παρι­στά­με­νους το 2019 να είναι μια χρο­νιά ειρη­νι­κή και δημιουρ­γι­κή με υγεία για όλους.

Ο Δήμαρ­χος κ. Γιώρ­γος Πατού­λης στο χαι­ρε­τι­σμό του απευ­θυ­νό­με­νους στα μέλη και στους φίλους του Κέντρου, τους ευχή­θη­κε η νέα χρο­νιά να είναι μια χρο­νιά παρα­γω­γι­κή με ευη­με­ρία και υγεία για τους ίδιους και τις οικο­γέ­νειες τους.

Ανα­φε­ρό­με­νος στο σημα­ντι­κό έργο που έχει επι­τευ­χθεί στον τομέα του πολι­τι­σμού στο Μαρού­σι επί 12 συνα­πτά έτη, συνε­χά­ρη τον Πρό­ε­δρο της ΚΕΔΑ κ. Νικό­λαο Πέπ­πα, επι­βρα­βεύ­ο­ντας την προ­σπά­θεια τόσο του ιδί­ου, όσο και εκεί­νων που εργά­στη­καν αδιά­κο­πα, ώστε, «σήμε­ρα ο πήχης να είναι ψηλά στα πολι­τι­στι­κά δρώ­με­να της πόλης και το Μαρού­σι να πρω­το­πο­ρεί στην ποιο­τι­κή παρα­γω­γή πολιτισμού.»
«Από κάθε θέση ευθύ­νης, θα στη­ρί­ζω αυτό το αξιέ­παι­νο έργο πολι­τι­σμού που έχει κατα­κτή­σει το Μαρού­σι και τους ακό­μη υψη­λό­τε­ρους στό­χους που θα θέσει το Κέντρο Τέχνης και Πολι­τι­σμού τα επό­με­να χρό­νια» 
πρό­σθε­σε ο κ. Πατού­λης μιλώ­ντας για την υπο­ψη­φιό­τη­τα του ως Περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής.                                     

Τις εγκάρ­διες ευχές του προς τους παρι­στά­με­νους έδω­σε από την πλευ­ρά ο Πρό­ε­δρος της ΚΕΔΑ κ. Νικό­λα­ος Πέπ­πας, εκφρά­ζο­ντας τις θερ­μό­τα­τες ευχα­ρι­στί­ες του προς τον κ. Πατού­λη για την αμέ­ρι­στη στή­ρι­ξή του στις πρω­το­βου­λί­ες του Κέντρου Τέχνης και Πολι­τι­σμού και τη διαρ­κή και αδιά­λει­πτη παρου­σία και συμ­με­το­χή του στα πολι­τι­στι­κά δρώ­με­να της πόλης.

Στο πλαί­σιο της εορ­τα­στι­κής εκδή­λω­σης, ο Δήμαρ­χος Αμα­ρου­σί­ου κ. Γιώρ­γος Πατού­λης απέ­νει­με στην κα Κέλ­λυ Λου­φά­κη, Πρω­τα­θλή­τρια Ελλά­δας στην Ξιφα­σκία με Αμα­ξί­διο και Πρέ­σβει­ρα του Ευρω­παϊ­κού Προ­γράμ­μα­τος Be Active, τιμη­τι­κή πλα­κέ­τα για την «ουσιώ­δη στή­ρι­ξη της ελπι­δο­φό­ρας διά­δο­σης, προ­ώ­θη­σης της καλ­λιέρ­γειας των αξιών και της προ­σφο­ράς του Αθλη­τι­κού, Ολυ­μπια­κού και Εθε­λο­ντι­κού ιδε­ώ­δους στη νέα γενιά, σε συνερ­γα­σία με τον Ολυ­μπια­κό Δήμο Αμαρουσίου.»

Την εκδή­λω­ση διάν­θι­σε μου­σι­κά με εορ­τα­στι­κά τρα­γού­δια η Παι­δι­κή Χορω­δία του Δημο­τι­κού Ωδεί­ου Αμα­ρου­σί­ου, υπό τη διεύ­θυν­ση της διευ­θύ­ντριας του Ωδεί­ου κας Φωτει­νής Κοσκό­ρου.                  

Στην εκδή­λω­ση παρα­βρέ­θη­καν επί­σης: Ο Πρό­ε­δρος του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου Πανα­γιώ­της Βρα­χνός, οι Δημο­τι­κοί Σύμ­βου­λοι Αθα­νά­σιος Βελής, Κατε­ρί­να Ιωάν­νου, Βασί­λης Κόκ­κα­λης, Πέτρος Κόνια­ρης,  Ελέ­νη Λέκ­κα, Μιχά­λης Παπα­δό­που­λος, Δημή­τρης Σμυρ­νής, Στέ­φα­νος Τσιπουράκης.

Επί­σης, η Πρό­ε­δρος του Ομί­λου για την UNESCO Βορεί­ων Προ­α­στί­ων κα Μαρί­να Πατού­λη – Σταυ­ρά­κη και εκπρό­σω­ποι συλ­λό­γων φορέ­ων της πόλης.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων