- Διαφήμιση -

Εκδηλώσεις στη μνήμη των πεσόντων στα Ίμια από τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής προς τους πεσόντες στα Ίμια

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι εκδη­λώ­σεις μνή­μης και τιμής προς τους πεσό­ντες στα Ίμια το 1996, τον Αντι­πλοί­αρ­χο Χρι­στό­δου­λο Καρα­θα­νά­ση, τον Αντι­πλοί­αρ­χο Πανα­γιώ­τη Βλα­χά­κο, και τον Σημαιο­φό­ρο Έκτο­ρα Για­λο­ψό, που διορ­γά­νω­σε ο Δήμος Παπά­γου – Χολαρ­γού, ως ένδει­ξη χρέ­ους απέ­να­ντι στους τρεις ήρω­ες που υπε­ρα­σπί­στη­καν με πίστη και αφο­σί­ω­ση τη σημαία μας και την πατρί­δα μας.
Την Κυρια­κή 27 Ιανουα­ρί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε εκδή­λω­ση στο Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Θεο­δω­ρά­κης» με ομι­λη­τές τον Αντι­ναύ­αρ­χο ε.α. κ. Τσέ­τη, τον Αντι­στρά­τη­γο ε.α. κ. Κρασ­σά και τον κοσμή­το­ρα του Αρχεί­ου Μου­σεί­ου Παλαιών Χαρ­τών και Χαρα­κτι­κών κ. Πανα­γιώ­τη Αλε­ξό­που­λο, ενώ στον εκθε­σια­κό χώρο υπήρ­χε φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό του αεί­μνη­στου Χρι­στό­δου­λου Καραθανάση.
Στην εκδή­λω­ση συμ­με­τεί­χε η Μικτή Χορω­δία του Δήμου Παπά­γου – Χολαρ­γού υπό τη διεύ­θυν­ση της Πόπης Μάλφα.

Οι εκδη­λώ­σεις ολο­κλη­ρώ­θη­καν σήμε­ρα Πέμ­πτη 31 Ιανουα­ρί­ου όπου έγι­νε η επι­μνη­μό­συ­νη δέη­ση και η κατά­θε­ση στε­φά­νων στο μνη­μείο των πεσό­ντων στα Ίμια. Στε­φά­νι κατέ­θε­σαν ο Δήμαρ­χος Παπά­γου – Χολαρ­γού, κ. Ηλί­ας Απο­στο­λό­που­λος, ο εκπρό­σω­πος του Αρχη­γού ΓΕΕΘΑ, Αρχι­πλοί­αρ­χος κ. Καβου­λά­κος και η Πρό­ε­δρος της Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας Παπά­γου, κα Μαρία Δημάκου.

Πήγη http://www.xtypos.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων