- Διαφήμιση -

Ραφήνα: Ολική ανάπλαση τριών γηπέδων μπάσκετ

Στην συνέντευξη τύπου για τον Αραφήνειο δρόμο και τις βραβεύσεις των αθλητών βγήκαν και σπουδαίες ειδήσεις!

Ο Βαγ­γέ­λης Μπουρ­νούς προ­α­νήγ­γει­λε την ολι­κή ανα­κα­τα­σκευή τριών γηπέ­δων καλα­θο­σφαί­ρι­σης με χορη­γί­ες που έχει εξα­σφα­λί­σει εδώ και καιρό.

Οι εργα­σί­ες ξεκι­νούν άμε­σα. Ειδι­κό­τε­ρα ανα­φέρ­θη­κε στο ανοι­χτό γήπε­δο μπά­σκετ, στο Δημο­τι­κό Αθλη­τι­κό Κέντρο, που βρί­σκε­ται στην περιο­χή του Νέου Βου­τζά στη Ραφή­να για το οποίο ο Διε­θνής Αερο­λι­μέ­νας Αθη­νών έχει λάβει από­φα­ση για άμε­ση μετα­τρο­πή του σε κλει­στό με καλυ­πτό­με­νη επι­φά­νεια 25Χ40.

Ακό­μα, η εγκα­τά­στα­ση στο Κιού­πι στο Κόκ­κι­νο Λιμα­νά­κι θα ανα­πλα­στεί με νέο δάπε­δο, μπα­σκέ­τες και δια­μόρ­φω­ση του περι­βάλ­λο­ντος χώρου. Τέλος με χορη­γία των Ελλή­νων Ορθο­δό­ξων Τερ­γέ­στης ολο­κλη­ρώ­νε­ται η ανα­κα­τα­σκευή της αθλη­τι­κής εγκα­τά­στα­σης στον Πευ­κώ­να, με ελα­στι­κό δάπε­δο κ.λπ.

Πηγή http://www.irafina.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων