- Διαφήμιση -

Το Rockwave φεύγει, το Urban Athens Festival έρχεται

Το επόμενο βήμα του Νίκου Λώρη μετά το Rockwave.

Όπως γνω­ρί­ζου­με όλοι η Didi Music έχει ανα­στεί­λει τη λει­τουρ­γία της και το Rockwave, το φεστι­βάλ-θεσμός που μετρά 20 και πλέ­ον χρό­νια, απου­σιά­ζει ‑του­λά­χι­στον για φέτος- από τα φεστι­βα­λι­κά δρώ­με­να της χώρας.

Μπο­ρεί το Rockwave Festival να φεύ­γει και να ξεχνά­με τη Μαλα­κά­σα και το Terra Vibe Park, ωστό­σο δυο άλλα φεστι­βάλ έρχο­νται να καλύ­ψουν το κενό! Το ένα μάς έχει ήδη συστη­θεί ως AthensRocks το οποίο διορ­γα­νώ­νει η High Priority Productions, στο τιμό­νι της οποί­ας βρί­σκε­ται η Νανά Τρά­ντου, μια εκ των ιδιο­κτη­τών της Didi Music.

Το άλλο έρχε­ται να δηλώ­σει τώρα την παρου­σία του, φέρο­ντας την υπο­γρα­φή του ‑Mr. Didi Music- Νίκου Λώρη. Και το όνο­μα αυτού… Urban Athens Festival το οποίο θα διορ­γα­νώ­σει η νέα εται­ρεία του κ. Λώρη, «Xlalala».

Το νέο φεστι­βάλ ‑εναλ­λα­κτι­κής μου­σι­κής οπως αυτο­προσ­διο­ρί­ζε­ται– θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σε δύο σκη­νές, για 4 ημέ­ρες, φιλο­ξε­νώ­ντας 24 καλ­λι­τέ­χνες. Συγκε­κρι­μέ­να, το Urban Athens Festival θα γίνει από τις 3 έως τις 6 Ιου­λί­ου στην Τεχνό­πο­λη στο Γκά­ζι και στο Piraeus Academy. Όσο για τα ονό­μα­τα των καλ­λι­τε­χνών που θα ανέ­βουν στις δυο σκη­νές του, ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νω­θούν σύντομα.

Παράλ­λη­λα, ο Νίκος Λώρης ετοι­μά­ζει ακό­μα ένα φιλό­δο­ξο εγχεί­ρη­μα που ακού­ει στο όνο­μα The Long Beach Festival. Το μόνο που έχει γίνει γνω­στό για αυτό το φεστι­βάλ είναι ότι θα γίνει στην Κατερίνη.

 

Πηγή www.reader.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων