- Διαφήμιση -

ΟΑΕΔ — Voucher: Πώς να κάνετε δωρεάν διακοπές με τα παιδιά σας

Μεταξύ άλλων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει μέσα στο 2018 τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης.

ο νέο πρό­γραμ­μα του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, το οποίο θα υλο­ποι­η­θεί από τον ΟΑΕΔ.

Την έναρ­ξη της δια­δι­κα­σί­ας υπο­βο­λής αιτή­σε­ων θα καθο­ρί­σει η επι­κεί­με­νη δημό­σια πρό­σκλη­ση από τον ΟΑΕΔ (ανα­μέ­νε­ται να δημο­σιο­ποι­η­θεί μέχρι τις 5 Απρι­λί­ου). Μέσω του προ­γράμ­μα­τος θα επι­δο­τη­θούν οι δικαιού­χοι γονείς με τη χορή­γη­ση Επι­τα­γής Δια­μο­νής. Εάν ήταν άνερ­γοι πέρυ­σι, πρέ­πει να είχαν του­λά­χι­στον δύο μήνες τακτι­κής επιδότησης.

Εισόδημα

Επί­σης, το δηλω­θέν οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα, όπως αυτό εμφα­νί­ζε­ται στο εκκα­θα­ρι­στι­κό σημεί­ω­μα του φορο­λο­γι­κού έτους 2017, δεν δύνα­ται να υπερ­βαί­νει τα 28.000 ευρώ. Τα ωφε­λού­με­να τέκνα πρέ­πει να είχαν γεν­νη­θεί από την 1η Ιανουα­ρί­ου 2003 έως και τις 14 Ιου­νί­ου 2013.

Το πρό­γραμ­μα θα υλο­ποι­η­θεί από τις 15 Ιου­νί­ου έως τις 3 Σεπτεμ­βρί­ου για τα παι­διά τυπι­κής ανά­πτυ­ξης και έως τις 10 Σεπτεμ­βρί­ου για όσα έχουν ποσο­στό ανα­πη­ρί­ας 50% και άνω. Η διάρ­κεια δια­μο­νής ορί­ζε­ται έως 15 συνε­χό­με­νες ημέ­ρες κατ’ ανώ­τα­το όριο.

Με την «Επι­τα­γή Δια­μο­νής σε Παι­δι­κές Κατα­σκη­νώ­σεις» οι γονείς θα επι­δο­τη­θούν για το ημε­ρή­σιο τρο­φείο των παι­διών. Το ημε­ρή­σιο τρο­φείο ανέρ­χε­ται: α) στα 30 ευρώ ημε­ρη­σί­ως για όλα τα παι­διά και β) στα 52 ευρώ ημε­ρη­σί­ως για τα παι­διά με ποσο­στό ανα­πη­ρί­ας 50% και άνω.

 

Πηγή amp.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων