- Διαφήμιση -

Οι Koza Mostra για μία μοναδική βραδιά στο Faust

Οι Koza Mostra επιστρέφουν την Παρασκευή,1 Μαρτίου στην Αθήνα και στο Faust Bar-Theatre-Arts

Οι Koza Mostra επι­στρέ­φουν την Παρασκευή,1 Μαρ­τί­ου στην Αθή­να και στο Faust Bar-Theatre-Arts, παρου­σιά­ζο­ντας ένα live αντά­ξιο της δυνα­μι­κής τους, ως ένα από τα πιο δημο­φι­λή και εκρη­κτι­κά συγκρο­τή­μα­τα της Ethnic/Rock σκηνής.

Μαζί τους ο Γιάν­νης Ζουγανέλης.

Στα decks η Dj Spery.

Η ιστο­ρία, όπως είναι πλέ­ον γνω­στό, ξεκι­νά από τον μου­σι­κο­συν­θέ­τη Ηλία Κόζα το 2012, που δίνει όνο­μα στο group και δημιουρ­γεί ένα μονα­δι­κό μου­σι­κό κρά­μα. Το 2013 κυκλο­φο­ρούν το πρώ­το τους album με τίτλο «Keep Up the Rhythm», το οποίο γίνε­ται πολυ­πλα­τι­νέ­νιο, που­λώ­ντας πάνω από 130.000 αντί­τυ­πα. Την ίδια χρο­νιά συμ­με­τέ­χουν στον Ευρω­παϊ­κό Δια­γω­νι­σμό Τρα­γου­διού «Eurovision», παρέα με τον Αγά­θω­να Ιακω­βί­δη και το «Alcohol is Free», όπου κερ­δί­ζουν την 6η θέση.

Η συνέ­χεια …ιδα­νι­κή!

Το 2015, επι­λέ­γο­νται από τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη για να ερμη­νεύ­σουν το έργο του, με το δικό τους ιδιαί­τε­ρο τρό­πο, κάνο­ντας την αρχή με τον «Λεβέ­ντη», ο οποί­ος απο­σπά διθυ­ραμ­βι­κές κριτικές.

Παράλ­λη­λα κυκλο­φο­ρούν την «Γιορ­τή» που γίνε­ται το τρα­γού­δι τίτλων ελλη­νι­κής σει­ράς “Εθνι­κή Ελλά­δος” του Γιώρ­γου Καπου­τζί­δη. Το 2016 το «Alcohol is Free» γίνε­ται μέρος της μεγα­λύ­τε­ρης και δια­ση­μό­τε­ρης Balkan / Ethnic συλ­λο­γής παγκο­σμί­ως «Balkan Beats Collection».

Μέχρι σήμε­ρα, οι Koza Mostra έχουν συμ­με­τά­σχει στα σπου­δαιό­τε­ρα festival της Ελλά­δας και του εξω­τε­ρι­κού στα οποία μοι­ρά­στη­καν το stage με σπου­δαί­ους καλ­λι­τέ­χνες όπως: Iron Maiden, Judas Priest, Gogol Bordello, Goran Bregovic, Dubioza Kolektiv, Kultur Shock, La Pegatina, The Locos, Die Antwoord, Panic at the Disco, Madness, Bad Manners, Enter Shikari, Hollywood Undead, Skindred, HIM, Guano Apes, Transglobal Underground, Vinicio Capossela, Dub Pistols, Sérgio Godinho, Fanfare Tirana κ.α.

Αυτό το διά­στη­μα οι Koza Mostra πραγ­μα­το­ποιούν συναυ­λί­ες σε Ελλά­δα και εξω­τε­ρι­κό και προ­ε­τοι­μά­ζουν το τρί­το τους άλμπουμ, στα πλαί­σια του οποί­ου ετοι­μά­ζουν μια συνερ­γα­σία με τους παγκο­σμί­ου φήμης Gogol Bordello σε ένα τρα­γού­δι που θα συζη­τη­θεί αρκετά.

Είμα­στε οι Koza Mostra:

Ηλί­ας Κόζας | Φωνή – Κιθάρα

Δημή­τρης Χρι­στώ­νης | Μπάσο

Τάσος Κορ­κό­βε­λος | Πλή­κτρα – Samples

Τάσος Γκέν­τζης | Σαξό­φω­νο – Φωνητικά

Πέτρος Λαγόν­τζος | Κιθά­ρα – Φωνητικά

Μπά­μπης Πετσί­νης | Ντραμς

Λεω­νί­δας Κατσέ­νης | Ηχοληψία

Ημε­ρο­μη­νία: Παρα­σκευή 1 Μαρτίου

Ώρα έναρ­ξης: 22:00

Τιμή εισόδου:7€ (χωρίς ποτό)

Πλη­ρο­φο­ρί­ες – Κρατήσεις:

Faust

Τ. 210 3234095

 

Πηγή www.zougla.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων