- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Μαζικές εξώσεις ενοικιαστών στην Αθήνα λόγω Airbnb

Δύσκολη είναι η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ακινήτων

Δύσκο­λη είναι η κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στην αγο­ρά ακι­νή­των, με μαζι­κές εξώ­σεις ενοι­κια­στών λόγω Airbnb ή αιτή­μα­τα ιδιο­κτη­τών για μεγά­λες αυξή­σεις ενοι­κί­ων, όπως λένε και παρά­γο­ντες του κλά­δου των ακι­νή­των, επι­βε­βαιώ­νο­ντας αυτό που ήδη ζουν πολ­λοί κάτοι­κοι του κέντρου της Αθή­νας και των γύρω περιοχών.

Σύμ­φω­να με τον πρό­ε­δρο των Ενοι­κια­στών Άγγε­λο Σκια­δά, οι ιδιο­κτή­τες ακό­μα και περιο­χών χωρίς του­ρι­στι­κό ενδια­φέ­ρον, επη­ρε­α­σμέ­νοι από τα έσο­δα που απο­κο­μί­ζουν όσοι ιδιο­κτή­τες έχουν νοι­κιά­σει το ακί­νη­τό τους μέσω Airbnb, προ­χω­ρούν σε έξω­ση του ενοι­κια­στή προ­κει­μέ­νου να προ­χω­ρή­σουν σε βρα­χυ­χρό­νια μίσθω­σή του.

Παράλ­λη­λα υπάρ­χουν και παρα­δείγ­μα­τα όπου οι ιδιο­κτή­τες ζητά­νε υπέ­ρο­γκα ποσά από τους ενοι­κια­στές προ­κει­μέ­νου να μην τους κάνουν έξωση.

Καθώς τα προη­γού­με­να χρό­νια λόγω κρί­σης πολ­λοί ιδιο­κτή­τες δεν έκα­ναν ανα­νέ­ω­ση συμ­βο­λαί­ου, λόγω του φόβου να χάσουν τον ενοι­κια­στή τους, τώρα εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται την ουσια­στι­κή ανυ­παρ­ξία συμ­βο­λαί­ου και είτε πιέ­ζουν για υπο­γρα­φή νέου με εξω­φρε­νι­κά ποσά ή προ­χω­ρούν σε έξω­ση για να νοι­κιά­σουν το ακί­νη­τό τους στο Airbnb.

«Υπάρ­χει μεγά­λο θέμα λόγω Airbnb. Υπάρ­χει πλέ­ον μεγά­λη αύξη­ση στις εξώ­σεις. Όλοι οι ιδιο­κτή­τες θέλουν να τα νοι­κιά­σουν μέσω Airbnb και τα αδειά­ζουν. Επί­ση­μα στοι­χεία δεν υπάρ­χουν, κρα­τι­κά, εμείς μέσω των μελών του συλ­λό­γου μας έχου­με μια ποσό­στω­ση γύρω στο 30% στην αύξη­ση των εξώ­σε­ων», όπως λέει ο πρό­ε­δρος των Ενοι­κια­στών μιλώ­ντας στο news.gr.

«Αυτό βέβαια είναι από ένα δείγ­μα των δικών μας μελών. Με μία λέξη η κατά­στα­ση είναι δρα­μα­τι­κή. Αν αυτή την στιγ­μή φύγει κάποιος από το σπί­τι που έχει νοι­κιά­σει, δεν βρί­σκει σπί­τι. Έχουν εξα­φα­νι­στεί τα σπί­τια στη αγο­ρά και όσα ζητά­νε είναι σε εξω­φρε­νι­κές τιμές.

Έχει περά­σει μια νοο­τρο­πία σε μεγά­λο ποσο­στό των ιδιο­κτη­τών πως αν το νοι­κιά­σουν για Airbnb θα λύσουν το πρό­βλη­μα της ζωής τους. Έχου­με πολ­λές εξώ­σεις με την έννοια της λήξης της μίσθω­σης. Όταν υπάρ­χει εν ισχύ συμ­βό­λαιο δεν μπο­ρεί ο ιδιο­κτή­της να τον βγά­λει. Από την στιγ­μή που λήγει η μίσθω­ση όμως συχνά ο ιδιο­κτή­της λέει «σε 15 μέρες, ένα μήνα να έχεις αδειά­σει το διαμέρισμα».

Επει­δή η ελά­χι­στη διάρ­κεια των μισθώ­σε­ων είναι τα 3 χρό­νια, τρία χρό­νια είναι πολύ μικρό για μια οικο­γέ­νεια. Οπό­τε μετά τα τρία χρό­νια των πετά­ει έξω για να το κάνει Airbnb. Ή του ζητά­ει απί­θα­νες τιμές.

Να ξεκα­θα­ρί­σου­με πως το συμ­βό­λαιο δεν μπο­ρεί να το σπά­σει, απλά τι γίνε­ται; Επει­δή ερχό­μα­στε από μια μεγά­λη οικο­νο­μι­κή κρί­ση, τα περισ­σό­τε­ρα, το 80% των μισθώ­σε­ων είναι αορί­στου χρό­νου. Κατά την διάρ­κεια της κρί­σης και μετά ελά­χι­στοι ιδιο­κτή­τες ανα­νέ­ω­ναν τα συμ­βό­λαιά τους. Αυτή την στιγ­μή το 80% των μισθώ­σε­ων έχουν λήξει και για αυτό έχου­με το μεγά­λο φαι­νό­με­νο των εξώ­σε­ων. Σε καμία περί­πτω­ση αν έχου­με συμ­βα­τι­κό χρό­νο δεν μπο­ρεί να το βγά­λει. Σε μια τέτοια περί­πτω­ση μόνο αν δεν πλη­ρώ­νει το ενοί­κιο μπο­ρεί να το βγά­λει έξω, να το ξεκα­θα­ρί­σου­με αυτό. Αυτό που θα μπο­ρού­σε να κάνει κανείς για να δια­σφα­λι­στεί είναι συμ­βό­λαιο με ορι­σμέ­νο χρό­νο αλλά πλέ­ον δεν το δέχο­νται οι ιδιο­κτή­τες. Αυτό είναι το πρό­βλη­μα το μεγά­λο. Πλέ­ον οι ιδιο­κτή­τες σε όσους λήγουν τα μισθω­τή­ριά τους δεν τους κάνουν και­νούρ­για. Αν τους αφή­σουν μέσα τους αφή­νουν με μίσθω­ση αορί­στου χρό­νου ώστε να μπο­ρούν να τους βγά­λουν ανά πάσα στιγ­μή ή να τους πιέ­σουν για αύξη­ση. Η μόνη προ­στα­σία που υπάρ­χει είναι να προ­σπα­θή­σει να πάρει κανείς από το δικα­στή­ριο μια προ­θε­σμία 5–6 μηνών. Δεν υπάρ­χει κάτι άλλο. Ή δια­πραγ­μά­τευ­ση αλλά με υπερ­βο­λι­κά πλέ­ον ενοίκια.

Ζητά­νε εξω­φρε­νι­κά ποσά πλέ­ον. Για παρά­δειγ­μα στην Κυψέ­λη που δεν είναι του­ρι­στι­κή περιο­χή ή Airbnb και για 100 τετρα­γω­νι­κά επει­δή λέει έχει θέα στην πλα­τεία ζητά­ει 1.000 ευρώ. Εξω­φρε­νι­κά πράγ­μα­τα. Το θέμα είναι ότι οι ιδιο­κτή­τες ακού­νε ο ένας με τον άλλο. Δηλα­δή εκτι­νά­χθη­καν τα ενοί­κια σε κάποιες περιο­χές που είναι του­ρι­στι­κές, Θησείο, Πετρά­λω­να, Κου­κά­κι και οι ιδιο­κτή­τες ακού­ει ο ένας με τον άλλο ότι έχουν ανέ­βει τα ενοί­κια και τώρα ζητά­νε και στις πιο απί­θα­νες περιοχές».

 

Πηγή www.aftodioikisi.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων