- Διαφήμιση -

Τρέχουν για την επέκταση του Μετρό ‑Εργα δισεκατομμυρίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Έργα δισεκατομμυρίων προωθούνται από την Αττικό Μετρό για τις επεκτάσεις του μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στό­χος της εται­ρί­ας είναι να ξεκι­νή­σει το επό­με­νο δίμη­νο ο δια­γω­νι­σμός για τις πρό­δρο­μες εργα­σί­ες για την πρώ­τη φάση της επέ­κτα­σης του μετρό προς τις δυτι­κές συνοι­κί­ες της Θεσσαλονίκης.

Ο σχε­δια­σμός προ­βλέ­πει 8 σταθ­μούς, οι οποί­οι θα εξυ­πη­ρε­τούν πυκνο­δο­μη­μέ­νες περιο­χές της πόλης, όπως τη Νεά­πο­λη, τον Επτά­λο­φο και την Πολί­χνη. Στην Αθή­να μέχρι τις 28 θα πρέ­πει να υπο­βλη­θούν οι οικο­νο­μι­κές προ­σφο­ρές για την υλο­ποί­η­ση της πρώ­της φάσης της Γραμ­μής 4 ένα έργο με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 1,8 δις. ευρώ, το μεγα­λύ­τε­ρο που θα γίνει στη χώρα την επό­με­νη δεκαετία.

Δια­βά­στε ανα­λυ­τι­κά στο economistas.gr τα έργα που προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται για τις επε­κτά­σεις του μετρά στην Θεσ­σα­λο­νί­κη και την Αθήνα.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων