- Διαφήμιση -

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μας αποκαλύπτει τα μυστικά του

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συνεχίζει τη δράση «Ανοιχτό Μουσείο» από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2019, με έναν δεύτερο κύκλο θεματικών παρουσιάσεων που αποκαλύπτουν στους επισκέπτες τις αθέατες πλευρές του μουσείου.

Η δρά­ση έχει στό­χο να γνω­ρί­σει στο ευρύ κοι­νό τις πολύ­πλευ­ρες εργα­σί­ες που διε­νερ­γού­νται για την έρευ­να, τη συντή­ρη­ση και την ανά­δει­ξη των αρχαιο­τή­των. Οι παρου­σιά­σεις, με διάρ­κεια από μισή έως μία ώρα, περι­λαμ­βά­νουν επι­τό­πια παρα­τή­ρη­ση των εκθε­μά­των και παρου­σί­α­ση με powerpoint. Μέσα από την προ­σω­πι­κή επα­φή με το εξει­δι­κευ­μέ­νο προ­σω­πι­κό του Εθνι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου, οι επι­σκέ­πτες θα έχουν την ευκαι­ρία να γνω­ρί­σουν σημα­ντι­κές πτυ­χές της επι­στη­μο­νι­κής του δραστηριότητας.

Την Πέμ­πτη 24 Ιανουα­ρί­ου 2019 θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν δύο παρου­σιά­σεις (στις 12.00 και στις 12:45) της πρώ­της στη σει­ρά θεμα­τι­κής με τίτλο:

Απο­κα­θι­στώ­ντας την ομορ­φιά: επεμ­βά­σεις συντή­ρη­σης στο άγαλ­μα μιας άγνω­στης Αφροδίτης

Ένα μήνα πριν ανα­δυ­θεί για πρώ­τη φορά σε κοι­νή θέα στο πλαί­σιο της έκθε­σης «Οι αμέ­τρη­τες όψεις του Ωραί­ου», το μαρ­μά­ρι­νο άγαλ­μα της Αφρο­δί­της, ρωμαϊ­κών χρό­νων, παραλ­λα­γή της Κνι­δί­ας Αφρο­δί­της του Πρα­ξι­τέ­λη, θα παρου­σια­στεί στο Εργα­στή­ριο Συντή­ρη­σης Γλυ­πτών του Εθνι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου. Αρχαιο­λό­γοι και συντη­ρη­τές θα μιλή­σουν για το άγαλ­μα και την ιστο­ρία του, την κατά­στα­ση δια­τή­ρη­σής του, τις παλαιό­τε­ρες επεμ­βά­σεις απο­κα­τά­στα­σης και την πρό­σφα­τη συντή­ρη­σή του.

Για την παρα­κο­λού­θη­ση απαι­τεί­ται δήλω­ση συμ­με­το­χής στο τηλέ­φω­νο 2132144800. Θα τηρη­θεί σει­ρά προ­τε­ραιό­τη­τας για 30 άτο­μα, σε ομά­δες των 15 (στις 12:00 και 12:45). Απα­ραί­τη­τη είναι η προ­μή­θεια εισι­τη­ρί­ου εισό­δου στο μουσείο.

Info
Ώρες λει­τουρ­γί­ας (έως 28/2)): Δευ­τέ­ρα 13:00–20:00, Τρί­τη-Κυρια­κή 08:30–15:30
Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο, 28ης Οκτω­βρί­ου 44, Αθή­να 10682
213214 4800 Fax: 210 8213573

 

Πηγή  clickatlife.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων