- Διαφήμιση -

Στους ηλικιωμένους στην περιοχή των Ελληνορώσων ο Παύλος Γερουλάνος

Στη Λέσχη Φιλίας των Ελληνορώσων συνέχισε τις δράσεις του ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων Παύλος Γερουλάνος.

Στη Λέσχη Φιλί­ας των Ελλη­νο­ρώ­σων συνέ­χι­σε τις δρά­σεις του ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Παύ­λος Γερου­λά­νος. Οι ηλι­κιω­μέ­νοι που συχνά­ζουν εκεί τον υπο­δέ­χτη­καν ζεστά, πρό­θυ­μοι να συζη­τή­σουν τα προ­βλή­μα­τα που τους απα­σχο­λούν αλλά και τις μικρές χαρές της ζωής, όπως το ότι η Λέσχη είναι ένα μέρος όπου συνα­ντούν φίλους, πίνουν τον πρω­ϊ­νό τους καφέ σε πολύ προ­σι­τές τιμές, κάνουν δρα­στη­ριό­τη­τες, μαθαί­νουν ξένες γλώσ­σες και μου­σι­κή. Η συζή­τη­ση αφο­ρού­σε στις λακ­κού­βες που τους δυσκο­λεύ­ουν στους δρό­μους, τα παγκά­κια στην πλα­τεία, την παι­δι­κή χαρά που πηγαί­νουν τα εγγό­νια τους αλλά και τις στά­σεις των λεω­φο­ρεί­ων που δεν έχουν υπό­στε­γα. Ο Παύ­λος Γερου­λά­νος δήλω­σε σχε­τι­κά: «Οι συν­θή­κες ζωής των ηλι­κιω­μέ­νων συμπο­λι­τών μας είναι καθρέ­φτης της ανθρω­πιάς της κοι­νω­νί­ας μας. Η επα­φή με ανθρώ­πους τρί­της ηλι­κί­ας μας γεμί­ζει σοφία, μας εμπνέ­ει σεβα­σμό, πολ­λές φορές κι έκπλη­ξη. Ένα υπέ­ρο­χο παρά­δειγ­μα είναι τα μέλη της Λέσχης Φιλί­ας Ελλη­νο­ρώ­σων. Κάνουν παρέα, οργα­νώ­νουν εκδρο­μές, πηγαί­νουν θέα­τρο, μαθαί­νουν αγγλι­κά ενώ ζητούν μέχρι και δάσκα­λο πλη­ρο­φο­ρι­κής! Δικός μας στό­χος είναι να επε­κτεί­νου­με τις ήδη υπάρ­χου­σες υπη­ρε­σί­ες του δήμου, πολ­λές εκ των οποί­ων λει­τουρ­γούν πολύ θετι­κά, έτσι ώστε να προ­σφέ­ρου­με στον κάθε δημό­τη μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη εμπει­ρία, από τη φρο­ντί­δα υγεί­ας μέχρι την προ­σβα­σι­μό­τη­τα και τη διά βίου μάθη­ση. Μαθαί­νου­με από τις εμπει­ρί­ες τους, κλέ­βου­με από τη ζωντά­νια τους».

Πηγή: paron.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή paron.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων