- Διαφήμιση -

«Με πας θέατρο;»: Ολα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν μία παράσταση του Εθνικού

Το Eθνικό Θέατρο θέλει όσα περισσότερα παιδιά γίνεται στις παραστάσεις του.

Πολ­λά παι­διά, που φιλο­ξε­νού­νται σε κοι­νω­νι­κές δομές δεν έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να έρθουν σε επα­φή με τον μαγι­κό κόσμο του θεά­τρου, στην τρυ­φε­ρή αυτή ηλικία.
Το Εθνι­κό θέα­τρο προ­σπα­θεί μέσω ιδιω­τών, που αγο­ρά­ζουν εισι­τή­ρια του Μικρού Εθνι­κού, να ενι­σχύ­ει αυτές τις δομές που φιλο­ξε­νούν παι­διά και αδυ­να­τούν να παρα­κο­λου­θή­σουν θέα­τρο και να τα φέρει στο Εθνικό.

«Με πας θέα­τρο;» από το Εθνικό

Η πρό­σκλη­ση είναι για όλους. Ιδιώ­τες ή εται­ρί­ες μπο­ρούν να αγο­ρά­σουν από 1 μέχρι όσα εισι­τή­ρια θέλουν για παι­διά από Παι­δι­κές Στέ­γες, τους Για­τρούς του Κόσμου, το ΚΕΘΕΑ. Έφτια­ξε λοι­πόν ένα πρό­γραμ­μα που το ονο­μά­ζει «Με πας θέατρο;»

Για το συγκε­κρι­μέ­νο πρό­γραμ­μα το Εθνι­κό ανα­φέ­ρει «Με μεγά­λη χαρά και συγκί­νη­ση, υπο­δε­χθή­κα­με τις προη­γού­με­νες εβδο­μά­δες τους πρώ­τους ωφε­λού­με­νους του προ­γράμ­μα­τος «Με πας θέα­τρο;» στο Μικρό Εθνικό.
Χάρη στην ευγε­νι­κή προ­σφο­ρά ιδιω­τών, 195 παι­διά από ευά­λω­τες κοι­νω­νι­κά ομά­δες παρα­κο­λού­θη­σαν τις παρα­στά­σεις του Εθνι­κού Θεά­τρου, ήρθαν σε επα­φή με την τέχνη και τη μετα­μορ­φω­τι­κή της δύνα­μη και από­λαυ­σαν ένα δώρο πολι­τι­σμού. Αυτή την περί­ο­δο 7 ακό­μη φορείς με 308 παι­διά έχουν εκδη­λώ­σει ενδια­φέ­ρον και ανα­μέ­νουν να τους δοθεί η δυνα­τό­τη­τα να βιώ­σουν τη θεα­τρι­κή εμπειρία».

Πώς μπο­ρεί ένα παι­δί να πάει στο Εθνικό

«Ανα­νε­ώ­νου­με την πρό­σκλη­ση ευαι­σθη­το­ποί­η­σης προς όλους όσοι επι­θυ­μούν να τους προ­σφέ­ρουν αυτό το δώρο.
Αν λοι­πόν είστε ιδιώ­της και επι­θυ­μεί­τε να αγο­ρά­σε­τε εισι­τή­ρια για μια ομά­δα παι­διών, καλέ­στε μας στο 210 — 7001469 (εσωτ. 317), ενη­με­ρω­θεί­τε για τη λίστα αιτη­μά­των και επι­λέξ­τε εκεί­νο στο οποίο θέλε­τε να αντα­πο­κρι­θεί­τε» ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του για το πρό­γραμ­μα, το Εθνικό .

«Με πας θέατρο»

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων