- Διαφήμιση -

Φρενήρεις ρυθμοί στην Ελευσίνα για το στοίχημα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας –Εκτακτη επιχορήγηση 20 εκατομμύρια

Υπό το μηδέν βρίσκονται οι διαδικασίες για την προετοιμασία της Ελευσίνας, προκειμένου να φέρει εις πέρας με επιτυχία το στοίχημα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021, έλεγε πριν λίγο καιρό η Λίνα Μενδώνη. Με μόλις το 17% των συμβατικών υποχρεώσεων να έχουν εκπληρωθεί, οι κινήσεις που έχουν δρομολογηθεί θυμίζουν αγώνα δρόμου.

Νέα σύσκε­ψη της Διυ­πουρ­γι­κής Επι­τρο­πής, η πέμ­πτη κατά σει­ρά, για την Ελευ­σί­να Πολι­τι­στι­κή Πρω­τεύ­ου­σα της Ευρώ­πης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, με τη συμ­με­το­χή του υφυ­πουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών κ. Θεό­δω­ρου Λιβά­νιου, των Γ.Γ. Σύγ­χρο­νου Πολι­τι­σμού κ. Νικό­λα Για­τρο­μα­νω­λά­κη και Γ.Γ. Πολι­τι­σμού κ. Γιώρ­γου Διδα­σκά­λου, του Γ.Γ. Δημο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων και ΕΣΠΑ κ. Δημή­τρη Σκάλ­κου, του Γ.Γ. Χωρι­κού Σχε­δια­σμού και Αστι­κού Περι­βάλ­λο­ντος του Υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος κ. Ευθύ­μιου Μπα­κο­γιάν­νη, του δημάρ­χου Ελευ­σί­νας κ. Αργύ­ρη Οικο­νό­μου, της κ. Ελέ­νης Δουν­δου­λά­κη, Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Πολι­τι­σμού της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, εκπρο­σώ­πων της Α.Ε. Πολι­τι­στι­κής Πρω­τεύ­ου­σας, των συναρ­μό­διων υπουρ­γεί­ων και φορέων.

Διο­ρί­ζε­ται άμε­σα καλ­λι­τε­χνι­κή επιτροπή

Από τους εκπρο­σώ­πους της Δημο­τι­κής Ανώ­νυ­μης Εται­ρεί­ας Πολι­τι­στι­κής Πρω­τεύ­ου­σας Ελευ­σί­νας, έγι­νε γνω­στό ότι στον απο­λο­γι­σμό του Δ.Σ. που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε χθες, πιστο­ποι­ή­θη­κε ότι η προη­γού­με­νη καλ­λι­τε­χνι­κή διεύ­θυν­ση είχε υλο­ποι­ή­σει μόλις το 17% των συμ­βα­τι­κών της υπο­χρε­ώ­σε­ων, οι οποί­ες είχαν προ­γραμ­μα­τι­στεί μέχρι το τέλος του 2019. Αυτή τη στιγ­μή ολο­κλη­ρώ­νε­ται το καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα για το 2020, το οποίο θα είναι έτοι­μο την επό­με­νη εβδο­μά­δα. Μέσα στον ερχό­με­νο μήνα θα έχει ολο­κλη­ρω­θεί το συνο­λι­κό καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα της Πολι­τι­στι­κής Πρω­τεύ­ου­σας. Επί­σης, στο αμέ­σως προ­σε­χές διά­στη­μα ανα­μέ­νε­ται το Δ.Σ. να ανα­κοι­νώ­σει τη νέα καλ­λι­τε­χνι­κή διεύθυνση.

Εκτα­κτη επι­χο­ρή­γη­ση 20 εκατομμυρίων

Στη σύσκε­ψη συζη­τή­θη­κε η διά­θε­ση του ποσού των 20 εκ. ευρώ, που έχει εκτα­μιευ­θεί ως έκτα­κτη επι­χο­ρή­γη­ση στον δήμο Ελευ­σί­νας από το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών. Μέσα στην επό­με­νη εβδο­μά­δα ανα­μέ­νε­ται η ολο­κλή­ρω­ση της μελέ­της του δήμου της πόλης για την κατα­νο­μή του ποσού, ώστε να προ­χω­ρή­σει άμε­σα η υλο­ποί­η­ση έργων υπο­δο­μής στην Ελευσίνα.

Εξα­γο­ρά του παλαιό Ελαιουρ­γεί­ου μέσω ΤΑΠ

Σε ό,τι αφο­ρά το κτή­ριο του παλαιού Ελαιουρ­γεί­ου, έχουν προ­χω­ρή­σει οι επα­φές με την Εθνι­κή Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος για την αγο­ρά του από το ΥΠΠΟΑ και έχει δοθεί προ­σφο­ρά για το τίμη­μα. Η σχε­τι­κή διά­τα­ξη είναι έτοι­μη και ανα­μέ­νε­ται η ψήφι­σή της από τη Βου­λή, ώστε να ενερ­γο­ποι­η­θεί ο μηχα­νι­σμός του ΤΑΠ για την αγορά.

Το 2021 θα λει­τουρ­γή­σει το Μουσείο

Σε σχέ­ση με τον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο της Ελευ­σί­νας, από το ΚΑΣ εγκρί­θη­κε η μελέ­τη παρεμ­βά­σε­ων και δια­μόρ­φω­σης των εισό­δων. Η μελέ­τη είναι συμ­βα­τή με τις πολε­ο­δο­μι­κές προ­τά­σεις του Υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών στην Ελευ­σί­να, ενώ περι­λαμ­βά­νει παρεμ­βά­σεις για την πρό­σβα­ση ΑμεΑ στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο. Σε ό,τι αφο­ρά την επα­νέκ­θε­ση του Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου, προ­χω­ρά­ει η συντή­ρη­ση των αρχαιο­τή­των, επι­τό­που αλλά και σε συνερ­γα­σία με το Μου­σείο της Ακρό­πο­λης. Σύμ­φω­να με το σχέ­διο επα­νέκ­θε­σης, προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται η συνο­λι­κή ανα­μόρ­φω­ση του χώρου και η δημιουρ­γία βιω­μα­τι­κής εμπει­ρί­ας για τους επι­σκέ­πτες. Το μου­σείο προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται να λει­τουρ­γή­σει το 2021.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων