- Διαφήμιση -

Με κοστούμια της Μαίρης Κατράντζου ο Δον Κιχώτης στη Λυρική

Η νέα φιλόδοξη παραγωγή σφραγίζει τη συνεργασία με την διεθνή σχεδιάστρια μόδας.

Ένα από τα πιο διά­ση­μα μπα­λέ­τα όλων των επο­χών σε χορο­γρα­φία του Τιά­γκο Μπορ­ντίν που βασί­ζε­ται στην κλα­σι­κή χορο­γρα­φία του Μαριούς Πετι­πά, η οποία πρω­το­πα­ρου­σιά­στη­κε το 1869 στο Μπολ­σόι, ο “Δον Κιχώ­της” θα παρου­σια­στεί για επτά παρα­στά­σεις, από τις 20 Απρι­λί­ου έως τις 16 Μαΐ­ου, στην Αίθου­σα Σταύ­ρος Νιάρ­χος της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος, σε μου­σι­κή διεύ­θυν­ση Στά­θη Σού­λη, σκη­νι­κά Γιώρ­γου Σου­γλί­δη και κοστού­μια της Μαί­ρης Κατράν­τζου. Η παρα­γω­γή υλο­ποιεί­ται με τη στή­ρι­ξη της δωρε­άς του Ιδρύ­μα­τος Σταύ­ρος Νιάρ­χος (ΙΣΝ) για την ενί­σχυ­ση της καλ­λι­τε­χνι­κής εξω­στρέ­φειας της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκηνής.

Ο Δον Κιχώτης στον κόσμο του μπαλέτου

Ο Δον Κιχώ­της είναι ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα και πιο δημο­φι­λή έργα του κλα­σι­κού ρεπερ­το­ρί­ου του μπα­λέ­του. Μέσα από τη μονα­δι­κή μου­σι­κή του Μίν­κους, η χορο­γρα­φία περι­γρά­φει μια ιστο­ρία για τα υψη­λά ιδα­νι­κά του ιππο­τι­σμού που συγκι­νεί δια­χρο­νι­κά συν­δυά­ζο­ντας κωμι­κά και ρομα­ντι­κά στοιχεία.

Πρό­κει­ται για ένα από τα πιο απαι­τη­τι­κά μπα­λέ­τα του ρεπερ­το­ρί­ου και θεω­ρεί­ται ότι απο­τε­λεί μεγά­λη πρό­κλη­ση για τους χορευ­τές του κλα­σι­κού χορού, λόγω του υψη­λού βαθ­μού τεχνι­κής δυσκο­λί­ας, καθώς ο τρό­πος με τον οποίο απο­δί­δε­ται κρί­νει την ποιό­τη­τα του συνό­λου ενός Μπα­λέ­του. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει επι­κρα­τή­σει να λέγε­ται στον κόσμο του κλα­σι­κού χορού ότι “ομά­δα που μπο­ρεί να απο­δώ­σει σωστά τον Δον Κιχώ­τη είναι ικα­νή να χορέ­ψει τα πάντα”.

Το έργο αυτό έχει απο­τε­λέ­σει πηγή έμπνευ­σης για πολ­λούς χορο­γρά­φους και χορευ­τές σε όλο τον κόσμο και κάθε χρό­νο ανε­βαί­νει στα περισ­σό­τε­ρα λυρι­κά θέα­τρα του πλα­νή­τη. O Δον Κιχώ­της βασί­ζε­ται σε επει­σό­δια από το διά­ση­μο μυθι­στό­ρη­μα του Μιγκέλ ντε Θερ­βά­ντες (1547–1616), που εκδό­θη­κε σε δύο τόμους το 1605 και 1615 αντί­στοι­χα. Η υπό­θε­ση του μπα­λέ­του αντλεί κυρί­ως από τον δεύ­τε­ρο τόμο και επι­κε­ντρώ­νε­ται στον θυελ­λώ­δη έρω­τα της Κιτέ­ριας –Κίτρι στο μπα­λέ­το– με τον κου­ρέα Μπα­ζί­λιο. Οι περι­πέ­τειες του Δον Κιχώ­τη και του υπη­ρέ­τη του Σάν­τσο Πάν­τσα μένουν σε δεύ­τε­ρο επίπεδο.

Η Μαίρη Κατράντζου σχεδιάζει τα κοστούμια για τη Λυρική

Για τη νέα παρα­γω­γή του Δον Κιχώ­τη, ο Διευ­θυ­ντής του Μπα­λέ­του της ΕΛΣ Κων­στα­ντί­νος Ρήγος επέ­λε­ξε καλ­λι­τέ­χνες διε­θνούς ακτι­νο­βο­λί­ας, τον χορο­γρά­φο Τιά­γκο Μπορ­ντίν για να ανα­βιώ­σει την κλα­σι­κή χορο­γρα­φία του Πετι­πά, τον διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νο Έλλη­να σκη­νο­γρά­φο Γιώρ­γο Σου­γλί­δη για τα σκη­νι­κά και τη διά­ση­μη Ελλη­νί­δα fashion designer Μαί­ρη Κατράν­τζου για τα κοστού­μια. Μαζί τους, η Ειρή­νη Βια­νέλ­λη στον σχε­δια­σμό του animation και ο Χρή­στος Τζιό­γκας στους φωτισμούς.

Ρήγος- Κατράντζου: μια ανατρεπτική συνεργασία

Ο Κων­στα­ντί­νος Ρήγος σημειώ­νει: “Καθώς το κλα­σι­κό μπα­λέ­το είναι η βασι­κή κατεύ­θυν­ση του Μπα­λέ­του της ΕΛΣ, από την πρώ­τη στιγ­μή που ανέ­λα­βα τη διεύ­θυν­σή του είχα στο μυα­λό μου να παρου­σιά­σου­με έναν κλα­σι­κό Δον Κιχώ­τη. Είναι ένα έργο που αγα­πώ και θεω­ρώ πως η ομά­δα μας μπο­ρεί να το ερμη­νεύ­σει σε πολύ υψη­λό επί­πε­δο. Βεβαί­ως, η έννοια του κλα­σι­κού στο μυα­λό μου δεν έχει σχέ­ση με σκο­νι­σμέ­να χαρ­το­νέ­νια σκη­νι­κά και κοστού­μια που μυρί­ζουν ναφθα­λί­νη. Γι’ αυτό από την πρώ­τη στιγ­μή στό­χευ­σα σε καλ­λι­τέ­χνες με ξεχω­ρι­στή ματιά και μονα­δι­κή αισθη­τι­κή. Για τη δημιουρ­γι­κή ανα­βί­ω­ση της χορο­γρα­φί­ας του Πετι­πά προ­σκα­λέ­σα­με τον δια­κε­κρι­μέ­νο χορο­γρά­φο και χορευ­τή του Μπα­λέ­του του Αμβούρ­γου και του Netherlands Dans Theater Τιά­γκο Μπορ­ντίν. Τα σκη­νι­κά σχε­διά­ζει ο ιδιαι­τέ­ρως εμπνευ­σμέ­νος σκη­νο­γρά­φος μας, που δια­πρέ­πει στα λυρι­κά θέα­τρα της Ευρώ­πης, Γιώρ­γος Σου­γλί­δης και μαζί του η animator Ειρή­νη Βια­νέλ­λη. Για τα κοστού­μια έχου­με τη χαρά να φέρ­νου­με για πρώ­τη φορά στην Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή την κορυ­φαία Ελλη­νί­δα fashion designer με τη μονα­δι­κή διε­θνή καριέ­ρα Μαί­ρη Κατράν­τζου, η οποία επα­να­προσ­διο­ρί­ζει με μονα­δι­κό τρό­πο την έννοια του μπα­λε­τι­κού κοστου­μιού. Μαζί με την Ορχή­στρα –σε μου­σι­κή διεύ­θυν­ση Στά­θη Σού­λη– και τους μονα­δι­κούς χορευ­τές του Μπα­λέ­του της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, είμαι βέβαιος ότι θα δημιουρ­γή­σου­με έναν Δον Κιχώ­τη κλα­σι­κό, αλλά και τόσο σημε­ρι­νό ταυτόχρονα”.

Πληροφορίες για την παράσταση

Την Ορχή­στρα της ΕΛΣ διευ­θύ­νει ο ανερ­χό­με­νος αρχι­μου­σι­κός Στά­θης Σού­λης. Συμ­με­τέ­χουν οι Α΄ Χορευ­τές, οι Σολίστ, οι Κορυ­φαί­οι & το Corps de ballet της ΕΛΣ.

Μπα­λέ­το Δον Κιχώ­της / Τιά­γκο Μπορ­ντίν, Μαρι­ύς Πετι­πά / Λού­ντ­βιχ Μίνκους

20, 21, 26, 29 Μαρ­τί­ου / 5, 26 Απρι­λί­ου / 16 Μαΐ­ου 2020

Ώρα έναρ­ξης: 20.00 (Κυρια­κές στις 18.30)

Αίθου­σα Σταύ­ρος Νιάρ­χος Εθνι­κής Λυρι­κής Σκηνής

Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρχος

Μου­σι­κή διεύ­θυν­ση: Στά­θης Σού­λης Χορο­γρα­φία: Τιά­γκο Μπορ­ντίν, βασι­σμέ­νη στη χορο­γρα­φία του Μαρι­ύς Πετιπά

Σκη­νι­κά: Γιώρ­γος Σου­γλί­δης / Κοστού­μια: Μαί­ρη Κατράντζου

 

Πηγή www.thetoc.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων