- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Αθηναϊκές Διαδρομές Βιβλίου τον Μάρτιο

Ο Δήμος Αθηναίων και το Δίκτυο Πολιτισμού Δήμου Αθηναίων Athens Culture Net υποδέχονται την άνοιξη με δύο διαδρομές στην πόλη. Μην τις χάσετε!

Ο Δήμος Αθη­ναί­ων και το Δίκτυο Πολι­τι­σμού Δήμου Αθη­ναί­ων Athens Culture Net υπο­δέ­χο­νται την άνοι­ξη με δύο δια­δρο­μές στην πόλη. Μην τις χάσετε!

Πώς συν­δέ­ε­ται η Κυψέ­λη με τη Νέα Υόρ­κη; Πώς βρί­σκει στέ­γη η μνή­μη μέσα σ’ ένα δημο­τι­κό θέα­τρο; Με ιστο­ρί­ες μου­σι­κής, φαντα­σί­ας και ανθρω­πιάς υπο­δέ­χο­νται τον πρώ­το μήνα της άνοι­ξης ο Δήμος Αθη­ναί­ων και το Δίκτυο Πολι­τι­σμού δήμου Αθη­ναί­ων Athens Culture Net. Οι Αθη­ναϊ­κές Δια­δρο­μές Βιβλί­ου υπό­σχο­νται και για τον μήνα Μάρ­τιο αξέ­χα­στες εμπει­ρί­ες στην πόλη!

Το Σάβ­βα­το 7 Μαρ­τί­ου στις 12:00 γινό­μα­στε «Ροκ Σταρ» με τον συγ­γρα­φέα του ομό­τι­τλου βιβλί­ου Στέ­φα­νο Τσι­τσό­που­λο και περ­πα­τά­με την Κυψέ­λη σαν μυθι­στό­ρη­μα. Μια βόλ­τα-ξενά­γη­ση στη Φωκί­ω­νος Νέγρη απο­κα­λύ­πτει όλα τα μυστι­κά της «πιο ροκεν­ρόλ γει­το­νιάς της Αθή­νας» με οδη­γό το βιβλίο Ροκ Σταρ (Εκδό­σεις Μεταίχ­μιο, 2019): Ένα μυθι­στό­ρη­μα – φόρο τιμής στον μεγά­λο Αμε­ρι­κα­νό συγ­γρα­φέα του Φύλα­κα στη Σίκα­λη, Τζέι Ντι Σάλιν­τζερ, και τον εμβλη­μα­τι­κό του ήρωα Χόλ­ντεν Κόλ­φιλντ, που εκδό­θη­κε στη Νέα Υόρ­κη το 1951. Μήπως τελι­κά στην Κυψέ­λη, όπου πολ­λοί δρό­μοι έχουν ονό­μα­τα νησιών, η Φωκί­ω­νος Νέγρη θα μπο­ρού­σε άνε­τα να ονο­μα­στεί και Μαν­χά­ταν Άιλαντ, το χαμέ­νο νησί του Σάλιν­τζερ; Πώς συνο­μι­λεί η Αθή­να του σήμε­ρα κατευ­θεί­αν με τη Νέα Υόρ­κη του 1951 με αφορ­μή μια φωτο­γρα­φία του Φρανκ Σινά­τρα στον τοί­χο στο μπαρ «Au Revoir» της Πατη­σί­ων; Και πώς συν­δέ­ε­ται ο Ροκ Σταρ με τον Φύλα­κα στη Σίκα­λη;

Νέα Υόρ­κη καλεί Κυψέ­λη και το αντί­στρο­φο! Ακο­λου­θή­στε τη βόλ­τα μας και γνω­ρί­στε μερι­κούς από τους ήρω­ες του βιβλί­ου, που ζουν ή έζη­σαν σε αυτή τη γει­το­νιά: Τη μετα­φρά­στρια (και) του Τζέι Ντι Σάλιν­τζερ, ποι­ή­τρια Τζέ­νη Μαστο­ρά­κη, και τους συγ­γρα­φείς Χρή­στο Χωμε­νί­δη (που θα μας συνο­δέ­ψει σε αυτή την ιδιαί­τε­ρη, αστι­κή ξενά­γη­ση) και Σώτη Τρια­ντα­φύλ­λου. Εμβό­λι­μα, άλλω­στε, στο Ροκ Σταρ, οι δυο αγα­πη­μέ­νοι Έλλη­νες συγ­γρα­φείς έγρα­ψαν ο καθέ­νας τους και ένα από τα κεφά­λαια του βιβλί­ου. Περι­πλα­νιό­μα­στε σ’ αυτή την εμβλη­μα­τι­κή γει­το­νιά της Αθή­νας και ακού­με τον συγ­γρα­φέα να ξεκλει­δώ­νει τα μυστι­κά του μυθι­στο­ρή­μα­τός του, όπως και τα μυστι­κά της Φωκί­ω­νος Νέγρη: το καφέ «Σελέκτ» και την υψί­φω­νο Ροζί­τα Σερά­νο, το άγαλ­μα του σκύ­λου-φύλα­κα (της σίκα­λης;), τον πεζό­δρο­μο της Φωκί­ω­νος Νέγρη και των μυστι­κών της, το βιβλιο­πω­λείο «Μετε­ω­ρί­της» και το βίντατζ μαγα­ζί «Ρετρό­νιο», όπου κρύ­βο­νται δίσκοι και βιβλία πολύ­τι­μα στην εξέ­λι­ξη της ιστο­ρί­ας! Σ’ αυτή τη βόλ­τα μας στη Φωκί­ω­νος Νέγρη, θα στα­θού­με έξω από το κάπο­τε μυθι­κό αθη­ναϊ­κό ροκεν­ρόλ κλαμπ «Κουί­ντα» και θα περ­πα­τή­σου­με σε θρυ­λι­κούς δρό­μους με ονό­μα­τα νησιών, όπως Ιθά­κης, Επτα­νή­σου και Κεφαλληνίας.

Φιλι­κή συμ­με­το­χή: Χρή­στος Χωμε­νί­δης (συγ­γρα­φέ­ας) και Μενέ­λα­ος Καρα­μαγ­γιώ­λης (σκη­νο­θέ­της).

Αφε­τη­ρία: Βιβλιο­πω­λείο «Ο Μετε­ω­ρί­της», πεζό­δρο­μος Φωκί­ω­νος Νέγρη 68, στις 12:00. Διάρ­κεια δια­δρο­μής: 1,5 ώρα. Για κρα­τή­σεις, πατή­στε εδώ.

Το Σάβ­βα­το 21 Μαρ­τί­ου στις 12:00, ακο­λου­θού­με τα ίχνη της υπο­δο­χής και εγκα­τά­στα­σης των Μικρα­σια­τών προ­σφύ­γων στο ιστο­ρι­κό κέντρο της Αθή­νας, με αφορ­μή το βρα­βευ­μέ­νο μυθι­στό­ρη­μα της Αγγε­λι­κής Δαρ­λά­ση Το αγό­ρι στο θεω­ρείο (Εκδό­σεις Μεταίχ­μιο, 2017) και με ξενα­γό την ίδια τη συγγραφέα.

«Θα μας οδη­γή­σει πίσω το άρω­μα από τις τρια­ντα­φυλ­λιές μας. Δε θα χαθού­με», είπε ο Δρό­σος στην Αρε­τή, παρό­λο που ήξε­ρε πως ήταν ψέμα: οι τρια­ντα­φυλ­λιές τους είχαν καεί μαζί με την πρώ­τη τους ζωή. Στη νέα τους ζωή μένουν σ’ ένα θεω­ρείο θεά­τρου, με μια άγνω­στή τους γυναί­κα που λέει πως είναι παι­διά της. Τα όνει­ρα κι οι εφιάλ­τες τους μπερ­δεύ­ο­νται με των υπό­λοι­πων ενοί­κων και με άγνω­στες σκιές. Ίσως γι’ αυτό η Αρε­τή απο­φα­σί­ζει να ζει κρυμ­μέ­νη μέσα σ’ ένα μπα­ού­λο, μέχρι που κάποια στιγ­μή εξα­φα­νί­ζε­ται μυστηριωδώς.

Ένα αγό­ρι που βιο­πο­ρί­ζε­ται ως τσι­ρά­κι στην αγο­ρά, μια κοπέ­λα που καθη­με­ρι­νά ράβει και ξηλώ­νει το πέπλο του νυφι­κού της μέσα σ’ ένα διά­φα­νο δάσος από ανθι­σμέ­νες κερα­σιές, ένας ηλι­κιω­μέ­νος με το κανο­νά­κι του, ένα βου­βό κορί­τσι που όμως τρα­γου­δά­ει θα προ­σπα­θή­σουν να βοη­θή­σουν τον Δρό­σο στην ανεύ­ρε­ση της αδερ­φής του και της αλή­θειας. Και ίσως περισ­σό­τε­ρο απ’ όλους θα βοη­θή­σει ο Άριελ, το αιθέ­ριο πνεύ­μα από την Τρι­κυ­μία του Σαίξ­πηρ, αφού όταν ζεις σ’ ένα θέα­τρο, η ζωή μπο­ρεί να παίρ­νει πολ­λά και δια­φο­ρε­τι­κά πρόσωπα.

Το Αγό­ρι στο θεω­ρείο είναι μια ιστο­ρία για την απώ­λεια, τον πόνο, την προ­σφυ­γιά, αλλά και για την παρη­γο­ρη­τι­κή δύνα­μη της φαντα­σί­ας, της συμπό­νιας και της ανθρω­πιάς, εμπνευ­σμέ­νη από το πραγ­μα­τι­κό συμ­βάν της εγκα­τά­στα­σης Μικρα­σια­τών προ­σφύ­γων στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Αθη­νών, το 1922.

Η δια­δρο­μή μας, βασι­σμέ­νη στο βιβλίο, θα ξεκι­νή­σει από την πλα­τεία Κοτζιά, όπου πριν από δεκα­ε­τί­ες στε­γα­ζό­ταν το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Αθη­νών, το οποίο δεν υπάρ­χει πλέ­ον, συνε­χί­ζει στην οδό των μπα­χα­ρι­κών, Ευρι­πί­δου, και στην Αιό­λου, κατευ­θύ­νε­ται στη Βαρ­βά­κειο Αγο­ρά και τον περί­γυ­ρό της, για να κατα­λή­ξει στο ιστο­ρι­κό ζαχα­ρο­πλα­στείο «Κρί­νος». Η ξενά­γη­ση θα πλαι­σιω­θεί από αφή­γη­ση με απο­σπά­σμα­τα του βιβλί­ου, καθώς και με δημο­σιεύ­μα­τα του Τύπου της εποχής.

Σημείο Συνά­ντη­σης: Πλα­τεία Κοτζιά στις 12.00.

Για κρα­τή­σεις, πατή­στε εδώ.
Έναρ­ξη κρα­τή­σε­ων: 13/03/2020.

Οι Αθη­ναϊ­κές Δια­δρο­μές Βιβλί­ου σχε­διά­ζο­νται σε συνερ­γα­σία με εκδο­τι­κούς οίκους, συγ­γρα­φείς, καλ­λι­τέ­χνες και πολι­τι­στι­κούς φορείς της Αθή­νας. Χορη­γός της δρά­σης είναι ο Οργα­νι­σμός Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ).

 

Πηγή diastixo.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων