- Διαφήμιση -

Αποκόμματα τύπου της περιόδου 1929–1933 στην έκθεση του Γιώργου Γύζη

Η ΕΝΙΑ Gallery παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Γιώργου Γύζη με τίτλο «Αποκόμματα 1929-1933»

Η ΕΝΙΑ Gallery παρου­σιά­ζει την ατο­μι­κή έκθε­ση του Γιώρ­γου Γύζη με τίτλο «Απο­κόμ­μα­τα 1929–1933».

Στην θεμα­τι­κή έρευ­να «Απο­κόμ­μα­τα 1929–1933» ο Γιώρ­γος Γύζης σχο­λιά­ζει την επι­και­ρό­τη­τα μέσα από άρθρα και φωτο­γρα­φί­ες που έχουν αντλη­θεί από εφη­με­ρί­δες της περιό­δου 1929–1933. Η θεμα­τι­κή αυτή έρευ­να επι­κε­ντρώ­νε­ται στην οικο­νο­μι­κή κρί­ση του 1929, συνε­πώς σε μία περί­ο­δο κοι­νω­νι­κής ανα­τα­ρα­χής και πολι­τι­σμι­κού απο­προ­σα­να­το­λι­σμού όπου η έντυ­πη ενη­μέ­ρω­ση του μεσο­πο­λέ­μου δια­πραγ­μα­τευό­ταν ζητή­μα­τα άλλο­τε ακραία και άλλο­τε ελπι­δο­φό­ρα. Απο­φεύ­γο­ντας να επα­να­δια­πραγ­μα­τευ­θεί ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα και άμε­σες ανα­φο­ρές σχε­τι­κά με την διε­θνή κρί­ση εστιά­ζει σε θέμα­τα της καθη­με­ρι­νό­τη­τας, εκεί όπου κεί­το­νται ζητή­μα­τα και προ­βλη­μα­τι­σμοί που θεω­ρεί επίκαιρα.

Χρη­σι­μο­ποιεί τις λύσεις της ζωγρα­φι­κής και όχι κάποιο τεχνο­λο­γι­κό μέσο για να παλαιώ­σει και να απο­τυ­πώ­σει το «από­κομ­μα». Η πινε­λιά που τεί­νει να μιμη­θεί την λογι­κή του ράστερ δεν είναι από­λυ­τη, ξεκά­θα­ρη και γεω­με­τρι­κή αλλά «ελατ­τω­μα­τι­κή» και φθαρ­μέ­νη, κάτι που ορί­ζει το συνο­λι­κό από­σπα­σμα ως κάτι το μονα­δι­κό. Αναι­ρώ­ντας τους κανό­νες του τυπο­γρα­φεί­ου ορί­ζει το κάθε σημείο σε αυτο­τε­λείς μονά­δες , ανό­μοιες μετα­ξύ τους ‚κατα­σκευά­ζο­ντας κατά αυτόν τον τρό­πο μονά­δες και ομά­δες σημεί­ων που συντε­λούν μία εικό­να όπως ακρι­βώς και οι άνθρω­ποι ως μονά­δες ή σε ομά­δες συντε­λούν το κομ­μά­τι μιας κοινωνίας.

Κατά την μεγέ­θυν­ση τους, τα θέμα­τα συνε­χί­ζουν να δια­τη­ρούν την αναλ­λοί­ω­τη όψη τους και απο­κτούν ένα μνη­μειώ­δη χαρα­κτή­ρα καθώς έρχο­νται πάλι στην επι­φά­νεια μέσα από μία άβυσ­σο πλη­ρο­φο­ριών για να επα­λη­θεύ­σουν την επα­νά­λη­ψη συγ­γε­νι­κών κατα­στά­σε­ων. Το παλαιω­μέ­νο χαρ­τί , αυτό το εύθραυ­στο από τον χρό­νο θεμέ­λιο της πλη­ρο­φο­ρί­ας που τεί­νει να δια­λυ­θεί, μικρο­σκο­πι­κά κομ­μά­τια από μελά­νι που έχουν σπά­σει ή έχουν κολ­λή­σει στην απέ­να­ντι σελί­δα της εφη­με­ρί­δας είναι τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά στοι­χεία που δίνει στα απο­κόμ­μα­τα του κατά την εκτέ­λε­ση της ζωγρα­φι­κής δια­δι­κα­σί­ας που το πλαισιώνει.

Διάρ­κεια Έκθε­σης: 21 Φεβρουα­ρί­ου έως 16 Μαΐ­ου 2020

 

Πηγή in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων