- Διαφήμιση -

Διευθυντής Ινστιτούτου Παστέρ: Ασύμμετρη απειλή ο νέος κορονοϊός

«Πρέπει να βρούμε μία ισορροπία μεταξύ της καθημερινότητας μας και των μέτρων που πρέπει να πάρουμε»

Ασύμ­με­τρη απει­λή, η οποία μπο­ρεί να μην πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ποτέ, χαρα­κτη­ρί­ζει τον νέο κορο­νο­ϊό (covid19) ο διευ­θυ­ντής των Εργα­στη­ρί­ων Δημό­σιας Υγεί­ας του Ινστι­τού­του Παστέρ Ανδρέ­ας Μεντής, σε συνέ­ντευ­ξη που παρα­χω­ρεί στο Πρα­κτο­ρείο Fm.

Περισ­σό­τε­ρα ερω­τή­μα­τα έχου­με παρά απα­ντή­σεις για­τί είναι ένας νέος ιός, ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά κι επι­ση­μαί­νει ότι πρέ­πει να είμα­στε επι­φυ­λα­κτι­κοί σε μεμο­νω­μέ­να γεγο­νό­τα, όπως για παρά­δειγ­μα ο σκύ­λος που νόση­σε στο Χονγκ Κονγκ.

Οι περισ­σό­τε­ροι από τους ασθε­νείς που θα νοσή­σουν, μπο­ρεί να μην κατα­λά­βουν τίπο­τα, υπο­γραμ­μί­ζει ο κ. Μεντής, επι­ση­μαί­νο­ντας παράλ­λη­λα ότι θα πρέ­πει να βρού­με μία ισορ­ρο­πία μετα­ξύ της καθη­με­ρι­νό­τη­τας μας και των μέτρων που πρέ­πει να πάρου­με. Από την άλλη, οι ευά­λω­τες ομά­δες, όπως λέει, κιν­δυ­νεύ­ουν πολύ περισ­σό­τε­ρο από τους υπό­λοι­πους, για βαριά νόσο και για κατάληξη.

Το ερώ­τη­μα για το αν μπο­ρεί να κολ­λή­σου­με τον ιό από μια επι­φά­νεια, λέει ότι δεν έχει ακό­μη απα­ντη­θεί. Προ­σθέ­τει ότι από την τρο­φή δεν φαί­νε­ται να μετα­δί­δε­ται, ενώ δεν υπάρ­χει πλη­ρο­φο­ρία ότι μετα­δί­δε­ται από το σπέρμα.

Είναι πάρα πολύ νωρίς για να γνω­ρί­ζου­με αν η επα­να­νό­ση­ση γίνε­ται σε μεγά­λο ποσο­στό, ούτε υπάρ­χει κάποιος κανό­νας που να λέει ότι με το χρό­νο γίνε­ται βαρύ­τε­ρη η νόσος, δηλώ­νει ο δια­κε­κρι­μέ­νος επιστήμων.

Σχε­τι­κά με την πρό­σφα­τη μελέ­τη Κινέ­ζων επι­στη­μό­νων που κάνει λόγο για δύο τύπους του κορο­νοϊ­ού, με τον ένα να είναι πιο επι­θε­τι­κός από τον άλλο, δηλώ­νει πως δεν έχει πει­σθεί ότι όντως υπάρ­χουν δύο δια­φο­ρε­τι­κοί τύποι.

Ο κ. Μεντής επι­ση­μαί­νει ότι τα απο­τε­λέ­σμα­τα στα ύπο­πτα κρού­σμα­τα βγαί­νουν στο Παστέρ το πολύ σε τρει­σή­μι­σι ώρες, χρό­νος ρεκόρ συγκρι­τι­κά με την Αγγλία ή την Αμε­ρι­κή που κάνουν μέρες να βγουν. Διευ­κρι­νί­ζει ακό­μη ότι οι περισ­σό­τε­ρες καθυ­στε­ρή­σεις που μέχρι τώρα έχουν δημο­σιο­ποι­η­θεί, οφεί­λο­νταν στο ότι τα δείγ­μα­τα δεν έφτα­ναν στο εργα­στή­ριο την ώρα που υπήρ­χε η πλη­ρο­φο­ρία ότι είχαν φτάσει.

 

Πηγή newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων