- Διαφήμιση -

Νέο Ψυχικό : Ισόβια στον δολοφόνο του φαρμακοποιού

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, δεν αναγνώρισε στον κατηγορούμενο κανένα ελαφρυντικό.

Ποι­νή ισό­βιας κάθειρ­ξης επέ­βα­λε το Μικτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο στον 57χρονο δρά­στη της δολο­φο­νί­ας του φαρ­μα­κο­ποιού Βασί­λη Φλώ­ρου, τον Σεπτέμ­βριο του 2018, έξω από το σπί­τι του, στο Νέο Ψυχικό.

Το δικα­στή­ριο, υιο­θε­τώ­ντας την πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέ­ως, δεν ανα­γνώ­ρι­σε στον κατη­γο­ρού­με­νο κανέ­να ελαφρυντικό.

Στην πρό­τα­ση της, η εισαγ­γε­λέ­ας εμφα­νί­στη­κε πεπει­σμέ­νη ότι ο κατη­γο­ρού­με­νος είχε προ­σχε­διά­σει τη δολο­φο­νία του φαρ­μα­κο­ποιού, με τον οποίο ήταν στο παρελ­θόν φίλοι, ώστε να μην του επι­στρέ­ψει χρή­μα­τα που του είχε δανεί­σει το θύμα.

Η εισαγ­γε­λι­κή λει­τουρ­γός ζήτη­σε από τους δικα­στές να μην κάνουν δεκτούς τους ισχυ­ρι­σμούς της υπε­ρά­σπι­σης περί σοβα­ρού ψυχι­κού προ­βλή­μα­τος του κατη­γο­ρού­με­νου, ενώ εξέ­φρα­σε την άπο­ψη πως «από πεί­σμα δεν επέ­στρε­φε στο θύμα το ποσό των 300 χιλιά­δων ευρώ από επι­τα­γές που είχε υπο­γρά­ψει, αν και υπήρ­χαν δικα­στι­κές αποφάσεις».

Κατά την εισαγ­γε­λέα, ο κατη­γο­ρού­με­νος δεν είχε καμία διά­θε­ση να συμ­μορ­φω­θεί στις δικα­στι­κές απο­φά­σεις και απο­φά­σι­σε να σκο­τώ­σει τον άλλο­τε στε­νό φίλο του, όταν είδε πως δεν θα κατά­φερ­νε τίπο­τα με τα δικαστήρια.

Εδρασε ως ψυχρός εγκληματίας

Η εισαγ­γε­λέ­ας τόνι­σε πως ο δρά­στης «επί μία εβδο­μά­δα παρα­κο­λου­θού­σε το πρό­γραμ­μα του θύμα­τος. Είχε οργα­νώ­σει με από­λυ­τη ψυχραι­μία τη δολο­φο­νία. Είχε προ­μη­θευ­τεί το όπλο, είχε βρει την ημέ­ρα που θα είχε άλλο­θι. Είχε μεθο­δεύ­σει την πρά­ξη του. Έδρα­σε ως ψυχρός εγκλη­μα­τί­ας. Παρα­μό­νευε το θύμα και όταν τον είδε να μπαί­νει στο αυτο­κί­νη­τό του, τον πλη­σί­α­σε και τον πυρο­βό­λη­σε στο κεφάλι…με πλή­ρη επί­γνω­ση της πρά­ξης του».

Ο κατη­γο­ρού­με­νος, που έχει ομο­λο­γή­σει την πρά­ξη του, στην απο­λο­γία του υπο­στή­ρι­ξε πως ένιω­θε να τον πνί­γει το άδι­κο από τις δικα­στι­κές ενέρ­γειες του θύμα­τος για την διεκ­δί­κη­ση του χρέους.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων