- Διαφήμιση -

Φιλοθέη – Ψυχικό: Παραμένουν αμετάβλητα τα όρια ύψους και συντελεστή δόμησης

Αμε­τά­βλη­τα θα παρα­μεί­νουν τα όρια του ύψους και συντε­λε­στή δόμη­σης στον δήμο Φιλο­θέ­ης-Ψυχι­κού. Η Βου­λή υπερ­ψή­φι­σε διά­τα­ξη με την οποία δεν επι­τρέ­πε­ται η υπέρ­βα­ση του ύψους και συντε­λε­στή δόμη­σης ούτε η από­κλι­ση από τους λοι­πούς όρους δόμη­σης που ορί­ζο­νται στα ειδι­κά προ­ε­δρι­κά δια­τάγ­μα­τα που διέ­πουν τον Δήμο. Με τον τρό­πο αυτόν δεν επε­τρά­πη­σαν οικι­στι­κές παρεμ­βά­σεις που θα χαλού­σαν τη φυσιο­γνω­μία του προ­α­στί­ου και θα επι­βά­ρυ­ναν το περι­βάλ­λον και το οικο­σύ­στη­μα της περιοχής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων