- Διαφήμιση -

Ανήλικες άρπαζαν τσάντες και πορτοφόλια στο κέντρο της Αθήνας

Έχουν εξιχνιαστεί 12 περιπτώσεις κλοπών σε Ερμού, Σύνταγμα, Μοναστηράκι και πλατεία Αγίας Ειρήνης

Για κλο­πές τσα­ντών και πορ­το­φο­λιών στο κέντρο της Αθή­νας κατη­γο­ρού­νται δύο ανή­λι­κες από τη Βουλ­γα­ρία, ηλι­κί­ας 15 και 16 ετών, που συνε­λή­φθη­σαν επ’ αυτο­φώ­ρω στην οδό Ερμού, από αστυ­νο­μι­κούς της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αθηνών.

Οι δύο ανή­λι­κες συνε­λή­φθη­σαν, τη στιγ­μή που απα­σχο­λού­σαν γυναί­κα, με την πρό­φα­ση ανα­ζή­τη­σης πλη­ρο­φο­ριών σε χάρ­τη που της επι­δεί­κνυαν και παράλ­λη­λα επι­χει­ρού­σαν να αφαι­ρέ­σουν αντι­κεί­με­να από την τσά­ντα της. Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μι­κή έρευ­να, οι δύο αλλο­δα­πές πήγαι­ναν από τις αρχές του χρό­νου σε πολυ­σύ­χνα­στα σημεία του κέντρου της Αθή­νας και χωρίς να γίνο­νται αντι­λη­πτές, αφαι­ρού­σαν από πεζούς τσά­ντες και πορτοφόλια.

Έως τώρα έχουν εξι­χνια­στεί 12 περι­πτώ­σεις κλο­πών, κυρί­ως στην οδό Ερμού, το Μονα­στη­ρά­κι, την πλα­τεία Συντάγ­μα­τος και την πλα­τεία Αγί­ας Ειρή­νης. Οι συλ­λη­φθεί­σες οδη­γή­θη­καν στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών, ενώ συνε­χί­ζε­ται η έρευ­να για την ταυ­το­ποί­η­ση και άλλων περιπτώσεων.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων