- Διαφήμιση -

Καλλιθέα: Έκλεψαν δύο βαλίτσες γεμάτες διαβατήρια — Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Όπως προ­έ­κυ­ψε οι βαλί­τσες περιεί­χαν 81 δια­βα­τή­ρια και προ­ο­ρί­ζο­νταν για παρά­δο­ση σε Τμή­μα­τα Διαβατηρίων.

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται έρευ­να του Τμή­μα­τος Εγκλη­μά­των κατά Ιδιο­κτη­σί­ας της Υπο­διεύ­θυν­σης Εγκλη­μά­των κατά Ζωής και Ιδιο­κτη­σί­ας της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής για τη διε­ρεύ­νη­ση καταγ­γελ­λό­με­νου περι­στα­τι­κού κλο­πής δια­βα­τη­ρί­ων από υπάλ­λη­λο εται­ρεί­ας ταχυμεταφορών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων