- Διαφήμιση -

Σπίτι στον Πειραιά είχε μετατραπεί σε φυτώριο καλλιέργειας κάνναβης

Σε φυτώ­ριο καλ­λιέρ­γειας κάν­να­βης φέρε­ται να μετέ­τρε­ψε το σπί­τι που ενοι­κί­α­ζε ένας 40χρονος άνδρας στον Πει­ραιά, με την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία να έχει εξα­πο­λύ­σει ανθρω­πο­κυ­νη­γη­τό για τον εντο­πι­σμό του.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με την Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, την Κυρια­κή (14/5) εντο­πί­στη­κε πλή­ρως οργα­νω­μέ­νο και εξο­πλι­σμέ­νο εργα­στή­ριο-φυτώ­ριο, υδρο­πο­νι­κής καλ­λιέρ­γειας δεν­δρυλ­λί­ων κάν­να­βης, στον Πειραιά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων