- Διαφήμιση -

The Ellinikon Experience Centre: Το ταξίδι στο μέλλον ξεκίνησε!

Το μεγα­λύ­τε­ρο και πιο προηγ­μέ­νο τεχνο­λο­γι­κά Κέντρο Επι­σκε­πτών αστι­κής ανά­πτυ­ξης στον κόσμο, εκτεί­νε­ται σε μία έκτα­ση 4.800 τ.μ. και ολο­κλη­ρώ­θη­κε σε 12 μήνες.

Μέσα από πέντε θεμα­τι­κές ζώνες, με περισ­σό­τε­ρα από 22 βιω­μα­τι­κά εκθέ­μα­τα, που παρου­σιά­ζο­νται για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα, ο επι­σκέ­πτης μπο­ρεί να δει να ξετυ­λί­γε­ται μπρο­στά του, η ιστο­ρία της περιο­χής. Παράλ­λη­λα και τη σύν­δε­σή της με το μέλ­λον του Ελλη­νι­κού, ένα μέλ­λον, καλύ­τε­ρο και πιο βιώ­σι­μο για όλους.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων