- Διαφήμιση -

Έξι μήνες με αναστολή για την τραγωδία στο λούνα παρκ του Ελληνικού

Στον διαχειριστή και τον συντηρητή των παιχνιδιών του λούνα παρκ επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή.

Με την ανα­κοί­νω­ση των ποι­νών ενα­ντί­ον του δια­χει­ρι­στή του λού­να παρκ που λει­τουρ­γού­σε στην οδό Γού­να­ρη στο Ελλη­νι­κό, καθώς και του συντη­ρη­τή των παι­χνι­διών ολο­κλη­ρώ­θη­κε η εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης του θανά­του του 13χρονου Βασί­λη Ζωγρά­φου και του σοβα­ρού τραυ­μα­τι­σμού της 11χρονης αδελ­φής του στις 27 Απρι­λί­ου 2014.

Το δικα­στή­ριο δεχό­με­νο ανά­λο­γη εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση, μετέ­τρε­ψε την κακουρ­γη­μα­τι­κού βαθ­μού κατη­γο­ρία που είχε απαγ­γελ­θεί για τον θάνα­το του παι­διού σε πλημ­μέ­λη­μα, επι­βάλ­λο­ντάς τους την ποι­νή της φυλά­κι­σης έξι μηνών με αναστολή.

Με την από­φα­σή τους, όπως ανα­φέ­ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δικα­στές κήρυ­ξαν ενό­χους τον δια­χει­ρι­στή του χώρου και τον ιτα­λι­κής υπη­κο­ό­τη­τας δια­χει­ρι­στή και συντη­ρη­τή των παι­χνι­διών, για τις κατη­γο­ρί­ες της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από αμέ­λεια και επι­κίν­δυ­νης σωμα­τι­κής βλά­βης από αμέ­λεια, αντί της ανθρω­πο­κτο­νί­ας και σωμα­τι­κής βλά­βης με ενδε­χό­με­νο δόλο.

Ένο­χο επί­σης έκρι­ναν έναν ακό­μη κατη­γο­ρού­με­νο, ο οποί­ος φυγο­δι­κεί, για πρό­κλη­ση σωμα­τι­κής βλά­βης από αμέ­λεια, στον οποίο επέ­βα­λαν ποι­νή δύο ετών με αναστολή.

Άλλοι δύο κατη­γο­ρού­με­νοι, εργα­ζό­με­νοι στον χώρο, πακι­στα­νι­κής κατα­γω­γής, κρί­θη­καν αθώοι.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το δυστύ­χη­μα συνέ­βη όταν ο 13χρονος και η αδελ­φή του θέλη­σαν να παί­ξουν σε μια πισί­να με φου­σκω­τές μπά­λες. Ξαφ­νι­κά φύση­ξε δυνα­τός άνε­μος, που παρέ­συ­ρε την τερά­στια μπά­λα, με απο­τέ­λε­σμα εκεί­νη να αιω­ρεί­ται για ώρα στον αέρα και να χτυ­πά στα κιγκλι­δώ­μα­τα που υπήρ­χαν στο χώρο, μέχρι να πέσει με δύνα­μη στο έδα­φος, όπου και σφη­νώ­θη­κε σε παρα­κεί­με­νο παι­χνί­δι με κρε­μα­στές κούνιες.

Απο­τέ­λε­σμα ήταν να υπο­στεί το αγό­ρι θανα­τη­φό­ρες κρα­νιο­ε­γκε­φα­λι­κές κακώ­σεις, ενώ η αδελ­φή του θλά­ση στον πνεύμονα.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων