- Διαφήμιση -

Η Αθήνα συμμετέχει στην «Ώρα της Γης»

Μήνυμα ευαισθητοποίησης για την υπερθέρμανση του πλανήτη

Ο δήμος Αθη­ναί­ων συντο­νί­ζε­ται με την «Ώρα της Γης», στέλ­νο­ντας μήνυ­μα ευαι­σθη­το­ποί­η­σης για την υπερ­θέρ­μαν­ση του πλανήτη.

Αύριο, Σάβ­βα­το 30 Μαρ­τί­ου, από τις 20:30 έως τις 21:30 συσκο­τί­ζε­ται ο Λόφος του Λυκα­βητ­τού, ενώ θα σβή­σουν τα φώτα και στο Δημαρ­χια­κό Μέγα­ρο. Επί­σης ο δήμος καλεί τους κατοί­κους της Αθή­νας να συμ­με­τά­σχουν στη συμ­βο­λι­κή πρω­το­βου­λία και να σβή­σουν τα φώτα στα σπί­τια τους, για μια ώρα από τις 20.30, στέλ­νο­ντας το δικό τους μήνυ­μα για την προ­στα­σία του πλανήτη.

Η «Ώρα της Γης» ξεκί­νη­σε στο Σίδνεϊ της Αυστρα­λί­ας το 2007 και στα­δια­κά εξε­λί­χθη­κε σε μαζι­κή εκστρα­τεία ευαι­σθη­το­ποί­η­σης για την προ­στα­σία του πλα­νή­τη. Όπως τονί­ζε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του δήμου, «δώδε­κα χρό­νια μετά, πολί­τες και φορείς από περισ­σό­τε­ρες από 180 χώρες, βρι­σκό­μα­στε μπρο­στά σε μία τερά­στια πρό­κλη­ση: να πιέ­σου­με τους παγκό­σμιους ηγέ­τες προ­κει­μέ­νου να ανα­λά­βουν άμε­ση δρά­ση για την εφαρ­μο­γή μιας νέας παγκό­σμιας συμ­φω­νί­ας για τη φύση και τους ανθρώ­πους που θα έχει ως στό­χο την προ­στα­σία και δια­τή­ρη­ση της βιο­ποι­κι­λό­τη­τας που χάνε­ται με ραγδαί­ους ρυθμούς».

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων