- Διαφήμιση -

Ελληνικό: Υπογράφηκε η σύμβαση για τον Riviera Tower — Η ταυτότητα του υψηλότερου, «πράσινου» οικιστικού πύργου στην Ελλάδα

Η κοι­νο­πρα­ξία των εται­ρειών Bouygues Batiment International και Intrakat, ανα­λαμ­βά­νει την ανέ­γερ­ση του υψη­λό­τε­ρου, «πρά­σι­νου» οικι­στι­κού πύρ­γου στην Ελλά­δα, του Riviera Tower, μετά την ολο­κλή­ρω­ση της σχε­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας επι­λο­γής, όπως ανα­κοί­νω­σε η Lamda Development. Η σύμ­βα­ση κατα­σκευ­ής του Riviera Tower υπο­γρά­φη­κε σήμε­ρα. Η κατα­σκευή του Riviera Tower απο­τε­λεί έργο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 300 εκατ. ευρώ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων