- Διαφήμιση -

Επίσκεψη Χατζηπέρου στο Αγκίστρι

Συζήτηση για την υδροδότηση και συντήρηση των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης

Το Αγκί­στρι επι­σκέ­φθη­κε σήμε­ρα ο Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Νήσων Πανα­γιώ­της Χατζη­πέ­ρος όπου συνα­ντή­θη­κε με τον Δήμαρ­χο Ιωάν­νη Αθα­να­σί­ου και τον Αντι­δή­μαρ­χο Νίκο Τζάνο.

Καταρ­χήν, μετέ­βη­σαν στο Δημαρ­χείο όπου έλα­βε χώρα ευρεία σύσκε­ψη, στην οποία ο Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης αφού έδω­σε σε όλους τις θερ­μό­τε­ρες ευχές του για τις γιορ­τι­νές μέρες που δια­νύ­ου­με, έθε­σε υπό συζή­τη­ση τα φλέ­γο­ντα ζητή­μα­τα που απα­σχο­λούν το νησί όπως:
 Η υδρο­δό­τη­ση και συντή­ρη­ση των εγκα­τα­στά­σε­ων αφα­λά­τω­σης έτσι ώστε το νησί να απο­κτή­σει αυτάρ­κεια και να απε­ξαρ­τη­θεί από τη μετα­φο­ρά νερού με πλοία.
 Η δημιουρ­γία σε πρώ­τη φάση Κέντρου Επε­ξερ­γα­σί­ας Λυμά­των και σε δεύ­τε­ρη, η κατα­σκευή Δικτύ­ου Ακαθάρτων.
 Ο καθα­ρι­σμός ρεμά­των, έργο το οποίο έχει σχε­δόν ολοκληρωθεί.
Τέλος, συμ­φω­νή­θη­κε και απο­φα­σί­στη­κε η σύγκλη­ση συσκέ­ψε­ως στο γρα­φείο του Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη με συμ­με­το­χή του Δημάρ­χου Αγκι­στρί­ου, του Δασαρ­χεί­ου, της Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης και του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος Πει­ραιά προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πι­στεί απο­τε­λε­σμα­τι­κά ένα από τα οξύ­τα­τα προ­βλή­μα­τα που δημιουρ­γού­νται κατά τους καλο­και­ρι­νούς μήνες από τα μη αδειο­δο­τη­μέ­να camping στο νησί.

Στη συνέ­χεια, μετέ­βη­σαν στο σημείο όπου εκτε­λού­νται οι εργα­σί­ες του έργου «Κατα­σκευή επέ­κτα­σης & Δια­μόρ­φω­ση μώλου στη Σκά­λα Αγκι­στρί­ου», το οποίο χρη­μα­το­δο­τεί­ται από ίδιους πόρους της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2.215.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο κ. Χατζη­πέ­ρος δια­πί­στω­σε ότι η πρό­ο­δος των εργα­σιών είναι ικα­νο­ποι­η­τι­κή. Παρά δε την έκτα­ση των εργα­σιών, δεν επη­ρε­ά­στη­κε η προ­σβα­σι­μό­τη­τα του λιμα­νιού. Με την ολο­κλή­ρω­ση του έργου το λιμά­νι απο­κτά βύθι­σμα περί­που στα 6 m ενώ καθί­στα­ται ασφα­λέ­στε­ρο και με την δια­πλά­τυν­ση της υφι­στά­με­νης οδού που οδη­γεί σε αυτό θα μπο­ρεί πλέ­ον να ικα­νο­ποι­ή­σει τις αυξη­μέ­νες ανά­γκες του νησιού ιδιαί­τε­ρα κατά τους θερι­νούς μήνες όπου υπάρ­χει αυξη­μέ­νη επισκεψιμότητα.
Στη συνέ­χεια, επι­σκέ­φθη­κε το Μετό­χι όπου ξεκί­νη­σε η ανά­πλα­ση του οικι­σμού, μετά από πολ­λές καθυ­στε­ρή­σεις και τέλος τις ανα­πλά­σεις στο Μεγα­λο­χώ­ρι και τα ρέμα­τα της περιοχής.

Πηγή http://portnet.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων