- Διαφήμιση -

5 δυνατές προτάσεις για nightlife εξορμήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα

«Χριστούγεννα στην πόλη, Πάσχα στο χωριό»- λένε- και δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο.

Πράγ­μα­τι, τα Χρι­στού­γεν­να η Αθή­να είναι στα καλύ­τε­ρά της και μαζί της κι όλοι εμείς που επι­δι­δό­μα­στε σε ξέφρε­νο ξενύ­χτι, σαν να μην υπάρ­χει αύριο. Άλλω­στε, ο και­ρός το επι­τρέ­πει, η διά­θε­σή μας σχε­δόν το επι­βά­λει και τα αθη­ναϊ­κά μπαρ, με τόσες προ­τά­σεις και event, μας το προ­σφέ­ρουν απλό­χε­ρα. Γι’αυτό κι εμείς συγκε­ντρώ­σα­με 5 δυνα­τές προ­τά­σεις για nightlife εξορ­μή­σεις μέχρι τα Χρι­στού­γεν­να, που πρέ­πει οπωσ­δή­πο­τε να βάλε­τε στο πρόγραμμα.

#1 Ένα Christmas Party υπερπαραγωγή στο Gazarte

Την Παρα­σκευή 21 Δεκεμ­βρί­ου το Gazarte και ο «Pepper 96.6» γιορ­τά­ζουν από νωρίς τα Χρι­στού­γεν­να με ένα τριώ­ρο­φο πάρ­τι επι­κών δια­στά­σε­ων, που θα φιλο­ξε­νεί 4 stages, 30 μου­σι­κούς, 20 χορευ­τές και 8 djs. Ετοι­μα­στεί­τε για μεγά­λο χαμό με live μπά­ντες, μου­σι­κο­χο­ρευ­τι­κά events και μονα­δι­κά dj sets από τους παρα­γω­γούς του «Pepper». Θα απο­λαύ­σε­τε τους George Michel Tribute Band του Αδάμ Τσα­ρού­χη και θα χορέ­ψε­τε με την Dark Secrets Live Band, και τους: Katerine Duska, Sugahspank, Idra Kayne, Δημή­τρη Σαμό­λη, Τόλη Φασόη, Γιώρ­γο Μπί­λιο και τη νέα γενιά Sneaky Blackbird και Amalia.
Σε άλλο stage θα βρί­σκο­νται οι Swingin’ Cats με σπέ­σιαλ καλε­σμέ­νους και τα chorus girls των Athens Lindi Hop με το όνο­μα «A Bowl of cherries», που θα χορέ­ψουν το «All that Jazz» από το μιού­ζι­καλ «Chicago». Την βρα­διά θα απο­γειώ­σουν φυσι­κά τα πολ­λά Dj’s sets και οι εκπλή­ξεις από τους παρα­γω­γούς του «Pepper 96.6»: Dj Spector, Dj Snatch, Γιάν­νη Καστα­νά­κη, Claudia Matola, Κοσμά Δεβε­λέ­γκα, Λιά­να Μαστά­θη, Δημή­τρη Λεμο­νί­δη και Λου­κία Σούπουλη!

i Προ­πώ­λη­ση εισι­τη­ρί­ων στο viva.gr : 8 ευρώ (χωρίς ποτό) / Ταμείο: 10 ευρώ (χωρίς ποτό)

 

#2 «Από την Πόλη έρχομαι…» πάρτι στο It’s a Bίλατζ

Το Σάβ­βα­το 22 Δεκεμ­βρί­ου το αγα­πη­μέ­νο στέ­κι στην εξω­τι­κή Κυψέ­λη έχει ετοι­μά­σει ένα μυστα­γω­γι­κό πάρ­τι που θα απο­τε­λέ­σει ένα πρώ­ι­μο χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο θαύ­μα. Δύο σημα­ντι­κοί djs της πόλης, η Korre και ο Lockbird, θα συνα­ντη­θούν από τις 21:00 στα decks του «It’s a Bίλατζ» με απρό­βλε­πτες συνέ­πειες. Το σίγου­ρο είναι ότι θα ακού­σε­τε κουλ ψαγ­μέ­νη μου­σι­κή και θα το δια­σκε­δά­σε­τε μέχρι τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες.

i Πλα­τεία Αγ.Γεωργίου, Κυψέλη

#3 Sillyboy’s Ghost Relatives Live στο Tiki Bar Athens

Την Κυρια­κή 23 Δεκεμ­βρί­ου οι Sillyboy’s Ghost Relatives καλούν συγ­γε­νείς, φαντά­σμα­τα και όλους εσάς στο Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο πάρ­τι- συναυ­λία τους στο ‑παντός και­ρού-Tiki Bar Athens. Θα το γιορ­τά­σε­τε με οικο­γε­νεια­κά καλέ­σμα­τα και φαντασ(μα)τικούς φίλους σε ένα άκρως εορ­τα­στι­κό κλί­μα με πολ­λές εκπλή­ξεις. Η γνω­στή μπά­ντα θα απο­γειώ­σει την εμπει­ρία με αγα­πη­μέ­νες indie pop μου­σι­κές, ενώ οι πιο μυη­μέ­νοι φανς του ήχου και οι λάτρεις του βινυ­λί­ου θα εκπλα­γούν ευχά­ρι­στα με τις εκπλή­ξεις που τους ετοιμάζουν.

#4 Το Mo Better συναντά το Χοροστάσιο

Την Παρα­μο­νή των Χρι­στου­γέν­νων όπου κι αν πάτε, ό,τι κι αν κάνε­τε, ξέρε­τε που θα κατα­λή­ξε­τε για after ξεφα­ντώ­μα­τα. Η σύμπρα­ξη Mo Better – Χορο­στα­σί­ου, των δύο κατε­ξο­χήν after της πόλης, δεν πρέ­πει να χαθεί από κανέ­ναν αφού προ­βλέ­πε­ται να είναι ένα πάρ­τι φωτιά. Πίσω απ’ τα decks θα είναι οι Dalianis+friends και δεσμεύ­ο­νται να παί­ξουν όλα αυτά που θέλε­τε να ακού­σε­τε σε ένα πάρ­τι που θα σας κρα­τή­σει μέχρι το πρωί.

i Σκου­λε­νί­ου , κέντρο

#5 Η εναλλακτική σκηνή των 80ς σε ένα πάρτι στη Death Disco

Την Τρί­τη 25 Δεκεμ­βρί­ου, ανή­με­ρα των Χρι­στου­γέν­νων, η Death Disco στο Ψυρ­ρή ετοι­μά­ζει ένα δυνα­τό πάρ­τι αφιε­ρω­μέ­νο στα συγκρο­τή­μα­τα- «εικο­νί­σμα­τα» της post-punk σκη­νής των 80ς που μας έχουν σημα­δέ­ψει. Στα decks θα βρί­σκε­ται από τις 23:00 ο Λεω­νί­δας Σκια­δάς και θα επι­λέ­γει μου­σι­κές απο­κλει­στι­κά από τα αγα­πη­μέ­να μας group: Joy Division, The Smiths, The Cure, Depeche Mode, Sisters of Mercy, Nick Cave, Siouxsie and the Banshees, The Sound και Bauhaus σε μια βρα­διά που δεν αφή­νει περι­θώ­ρια για μετριότητες.

i Είσο­δος: 5 ευρω (με μπίρα/ κρασί)

Αναλυτικές πληροφορίες από τον οδηγό Bars & Clubs

Death Disco

Ωγύ­γου 15 & Λεπε­νιώ­του, Ψυρρή

Gazarte

Βου­τά­δων 32–34, Γκάζι

Tiki Athens

Φαλή­ρου 15, Κουκάκι

 

Πηγή www.athinorama.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων