- Διαφήμιση -

Αγκίστρι, ένα νησί για να το περπατήσεις

Το μικρό νησί του Αργοσαρωνικού

Το μικρό νησί του Αργο­σα­ρω­νι­κού, απέ­να­ντι από την Αίγι­να, με πεντα­κά­θα­ρες θάλασ­σες και κατά­φυ­το τοπίο από πεύ­κα, είναι ιδα­νι­κό για τους λάτρεις της πεζοπορίας.
Τα τρία χωριά του, το Μεγα­λο­χώ­ρι, τα Λιμε­νά­ρια και η Σκά­λα είναι ίσως από τους πιο κατάλ­λη­λους προ­ο­ρι­σμούς για χαλά­ρω­ση και ήρε­μες διακοπές.

Λόγω της εξαι­ρε­τι­κά κοντι­νής από­στα­σής του από το λιμά­νι του Πει­ραιά, απο­τε­λεί έναν από τους δημο­φι­λέ­στε­ρους προ­ο­ρι­σμούς για σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα και για μονο­ή­με­ρες εκδρομές.

Αξί­ζει να δείτε
‑Τη μητρό­πο­λη της Ζωο­δό­χου Πηγής και την εκκλη­σία του Αγί­ου Γεωργίου.
‑Τον μονα­δι­κό ανε­μό­μυ­λο του νησιού με χαραγ­μέ­νη την ημε­ρο­μη­νία 1812.
‑Τα λεί­ψα­να­αρ­χαί­ου λατο­μεί­ου και αρχαί­ων κιβω­τιό­σχη­μων τάφων.
‑Τη Μετώ­πη, ένα νησά­κι το οποίο ήταν αμπε­λώ­νας του Αγκιστριού.
‑Τα Λιμε­νά­ρια (4,5 χλμ. Ν), τον τρί­το οικι­σμό του νησιού, ένα παρα­δο­σια­κό χωριό με λιγο­στά σπί­τια χτι­σμέ­να ανά­με­σα στα πεύκα.
‑Τη λίμνη, στη θέση «Από­νη­σος», κοντά στα Λιμενάρια.
‑Τα νησά­κια Από­νη­σος, η οποία χωρί­ζε­ται από το Αγκί­στρι με μια στε­νή λωρί­δα θάλασ­σας και Δωρού­σα, με το εκλη­σά­κι του Προ­φή­τη Ηλία στην κορυ­φή. Βρί­σκο­νται απέ­να­ντι από το ΝΔ άκρο του νησιού.

Δρα­στη­ριό­τη­τες στο νησί
Κολύ­μπι στην Ξεκο­φτή, στο Μεγα­λο­χώ­ρι, στη Μικρή και τη Μεγά­λη Δρα­γο­νέ­ρα και στην Από­νη­σο. Εάν προ­τι­μά­τε ερη­μι­κές παρα­λί­ες, θα τις βρεί­τε στην περιο­χή της λίμνης Απο­νή­σου και στη Μάριζα
Ψαροντούφεκο
Πεζοπορία
Βόλ­τες με σκάφος.

Εκδη­λώ­σεις

Στο Αγκί­στρι είναι δημο­φι­λή τέσ­σε­ρα πανη­γύ­ρια: της Ζωο­δό­χου Πηγής την Παρα­σκευή του Πάσχα, των Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων την 1η Ιου­λί­ου, της Αγί­ας Κυρια­κής στις 7 Ιου­λί­ου, και της Πανα­γί­ας τον Δεκαπενταύγουστο.
Χρή­σι­μα τηλέφωνα
Κοι­νό­τη­τα Αγκι­στριού: 22970–91.260
Αστυ­νο­μία: 22970–91.201
Αγρο­τι­κό Ιατρείο: 22970–91.215
Λιμε­ναρ­χείο: 22970–91.541

Κεντρι­κή φωτό: Emmanuel Eragne

Πηγή reader.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων