- Διαφήμιση -

Άγιος Θωμάς Αμπελοκήπων (Γουδή): Εδώ και έναν αιώναν

Kατά το χρονικό διάστημα, από τη Μικρασιατική καταστροφή,μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η συνοικία του Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων (Γουδή), είναι μια αραιοκατοικημένη περιοχή, απομακρυσμένη από το κέντρο των Αθηνών. Το 1923 όμως, παραχωρούνται πολλά οικόπεδα στον οικοδομικό Συνεταιρισμό των Αξιωματικών, οπότε αρχίζει η ανοικοδόμηση της περιοχής. Κατά δε τη χρονική περίοδο 1940-1948 παρατηρείται μια πληθυσμιακή διόγκωση αρκετά μεγάλη. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάγκη της ανοικοδόμησης ενός νέου μεγάλου Ιερού Ναού για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες που δεν μπορεί πλέον να καλύψει το παρεκκλήσι.

Από το 1919, υπάρ­χει στην περιο­χή ένας σύλ­λο­γος με την επω­νυ­μία “Παρι­λίσ­σιος Σύλ­λο­γος Ιλίσ­σια Πανα­θή­ναια”, ο οποί­ος όμως βρί­σκε­ται σε “νάρ­κη”. Περί το τέλος του 1926 ενερ­γο­ποιεί­ται και μετο­νο­μά­ζε­ται σε Ενο­ρια­κό Σύλ­λο­γο Αγί­ου Θωμά. Με ενέρ­γειές του ανα­γνω­ρί­ζε­ται το ναΰ­δριο του Αγί­ου Θωμά σε Eνο­ρια­κό ναό.

 

 

 

Στις 27–1‑1948 εκδί­δε­ται Βασι­λι­κό Διά­ταγ­μα περί τρο­πο­ποί­η­σης του ρυμο­το­μι­κού σχε­δί­ου της πλα­τεί­ας του Αγί­ου Θωμά. Με την τρο­πο­ποί­η­ση αυτή επι­τρέ­πε­ται πλέ­ον η ανοι­κο­δό­μη­ση του νέου ναού. Την ίδια χρο­νιά απο­φα­σί­ζε­ται η συγκρό­τη­ση Επι­τρο­πής με την επω­νυ­μία “Κεντρι­κή Επι­τρο­πή ανε­γέρ­σε­ως Ιερού Ναού Αγί­ου Θωμά Αμπε­λο­κή­πων (Γου­δή)” μέλος της οποί­ας (με την ιδιό­τη­τα του Γεν. Γραμ­μα­τέ­ως) είναι ο πολι­τι­κός μηχα­νι­κός Δημή­τρης Γου­λιά­μος, ο οποί­ος κυριο­λε­κτι­κά αφιε­ρώ­νε­ται στον σκο­πό αυτό.

Ανα­λαμ­βά­νει την ολο­κλή­ρω­ση της μελέ­της που αφο­ρά στα­τι­κούς υπο­λο­γι­σμούς, σχε­δια­γράμ­μα­τα, προ­σμε­τρή­σεις, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς, συγ­γρα­φή υπο­χρε­ώ­σε­ων και επί­βλε­ψη του έργου, πάντο­τε χωρίς αμοι­βή. H βασι­κή Αρχι­τε­κτο­νι­κή μελέ­τη για την ανοι­κο­δό­μη­ση του νέου Ναού ανα­τί­θε­ται στον αρχι­τέ­κτο­να Βασί­λειο Δού­ρα, ο οποί­ος υπη­ρε­τεί στη Διεύ­θυν­ση Τεχν. Υπη­ρε­σιών του Υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, στις 6–5‑49.

Στις 27–2‑49 με την συμ­με­το­χή πολ­λών επι­σή­μων και πλή­θους κόσμου, ο τότε υπουρ­γός Θρη­σκευ­μά­των κ. Κων/νος Τσά­τσος θεμε­λιώ­νει, μετά τον καθιε­ρω­μέ­νο αγια­σμό που τελεί ο Αρχιμ. Ηλί­ας Απο­στο­λί­δης, τον νέο Ναό.

Ιστο­ρι­κό του Ναού – Θεμελίωση

Ο Υπουρ­γός Παι­δεί­ας Κων/νος Τσά­τσος τοπο­θε­τεί τον θεμέ­λιο λίθο. Πίσω του δια­κρί­νο­νται ο Αρχιμ. Ηλί­ας Απο­στο­λί­δης και ο Υπουρ­γός Τύπου Μιχα­ήλ Αιλιανός.

Αρχο­μέ­νων των ενερ­γειών η “Κεντρι­κή Επι­τρο­πή ανε­γέρ­σε­ως Ιερού Ναού Αγί­ου Θωμά Αμπε­λο­κή­πων (Γου­δή)” αρχί­ζει να δρα­στη­ριο­ποιεί­ται, πλην όμως εμφα­νί­ζει σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα δυσλει­τουρ­γί­ας και για τον λόγο αυτό δια­λύ­ε­ται. Οι εργα­σί­ες ανέ­γερ­σης ανα­τί­θε­νται στον σε αδρά­νεια ευρι­σκό­με­νο Ενο­ρια­κό Σύλ­λο­γο, ο οποί­ος ανα­βιώ­νει με την συγκρό­τη­ση Γενι­κής Συνέ­λευ­σης των μελών του και με την εκλο­γή νέου Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου κατά την 4–7‑48.

Η ανοι­κο­δό­μη­ση έγι­νε σε δύο περιό­δους: Στην πρώ­τη περί­ο­δο που ξεκί­νη­σε στις 4/11/1949 έως 31/12/1956 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν όλες οι οικο­δο­μι­κές εργα­σί­ες. Στην δεύ­τε­ρη περί­ο­δο από 1/11/1957 έως 5/11/1978 ολο­κλη­ρώ­θη­καν όλες οι εργα­σί­ες που επέ­τρε­ψαν την λει­τουρ­γία του κτί­σμα­τος ως Ναού, δηλα­δή προ­πύ­λαια, κου­φώ­μα­τα, αλε­ξι­κέ­ραυ­νο, επι­χρί­σμα­τα, επι­κε­ρα­μώ­σεις, κωδω­νο­στά­σιο, ηλε­κτρο­λο­γι­κά, μωσαϊ­κά, μαρ­μά­ρι­νες επι­στρώ­σεις, δρύ­ι­νες εξώ­θυ­ρες, τέμπλο, άμβω­νας, δεσποτικό.

Στις 12 Νοεμ­βρί­ου 1978 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν τα εγκαί­νια από τον Αρχιε­πί­σκο­πο Αθη­νών και πάσης Ελλά­δος Σερα­φείμ με την συμ­με­το­χή των Επι­σκό­πων Αυλώ­νος Παντε­λε­ή­μο­να και Διαυ­λεί­ας (πρώ­ην Τρίκ­κης και Στα­γών) Αλέξιο.

Τα απα­ραί­τη­τα οικο­νο­μι­κά μέσα βάσει των οποί­ων πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η εκτέ­λε­ση του πολυ­δά­πα­νου έργου είναι:

Τα χρή­μα­τα που συγκε­ντρώ­θη­καν από την Κεντρι­κή Επι­τρο­πή Ανεγέρσεως.
Η συν­δρο­μή των μελών του Ενο­ρια­κού Συλλόγου.
Ο ειδι­κός έρα­νος στους προ­σερ­χο­μέ­νους κατά την πανήγυριν.
Ο ετή­σιος μεγά­λος τακτι­κός έρα­νος και διά­φο­ρες λαχειο­φό­ροι αγορές.
Διά­φο­ρες δωρε­ές, είτε σε μετρη­τά, είτε σε οικο­δο­μι­κά υλικά.
Η εισφο­ρά των 10 λεπτών από κάθε εισι­τή­ριο της λεω­φο­ρεια­κής γραμ­μής Ακα­δη­μία-Γου­δή. Η εισφο­ρά αυτή ήταν ένα σοβα­ρό­τα­το έσο­δο, το οποίο συνε­τέ­λε­σε ώστε πολύ σύντο­μα να απο­πε­ρα­τω­θεί ολό­κλη­ρος ο οικο­δο­μι­κός σκε­λε­τός, η στέ­γη, ο τρού­λος, τα επι­χρί­σμα­τα και η κεραμόστρωση.
Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι εκεί­νοι που πρω­το­στά­τη­σαν για την ανέ­γερ­ση και ανοι­κο­δό­μη­ση του Ιερού Ναού Αγί­ου Θωμά ήταν οι:

Δημή­τριος Γου­λιά­μος, Πολι­τι­κός Μηχανικός
Χρή­στος Γερα­κί­νης, Αντι­στρά­τη­γος ε.α
Πανα­γιώ­της Λυμπερέας

Ο Ιερός Ναός του Αγί­ου Θωμά είναι ρυθ­μού βασι­λι­κής, τρί­κλι­τη μετά τρού­λου και πανη­γυ­ρί­ζει την πρώ­τη Κυρια­κή μετά το Πάσχα (Κυρια­κή του Θωμά) καθώς και την 6η Οκτω­βρί­ου. Το αρι­στε­ρό κλί­τος είναι αφιε­ρω­μέ­νο στον Προ­φή­τη Ηλία τον Θεσβί­τη και το δεξιό κλί­τος είναι αφιε­ρω­μέ­νο στην Αγία Μεγα­λο­μάρ­τυ­ρα Βάρβαρα.

Το εσω­τε­ρι­κό του Ναού (τέμπλο, τρού­λος, ιερό βήμα, κυρί­ως ναός) κοσμεί­ται με αγιο­γρα­φί­ες, έργα του σπου­δαί­ου αγιο­γρά­φου Σπυ­ρί­δω­να Παπα­νι­κο­λά­ου, ο οποί­ος υπήρ­ξε μαθη­τής και συνερ­γά­της του Φώτη Κόντο­γλου. Ο γυναι­κω­νί­της φιλο­τε­χνή­θη­κε από τον Θεό­δω­ρο Μπαλκάμο.

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή orthodoxianewsagency.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων