- Διαφήμιση -

Επεκτείνεται το λιμάνι στο Αγκίστρι

Ξεκί­νη­σαν οι εργα­σί­ες για την κατα­σκευή επέ­κτα­σης και τη δια­μόρ­φω­ση μώλου στη Σκά­λα του Αγκι­στρί­ου. Το έργο χρη­μα­το­δο­τεί­ται από ίδιους πόρους της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, οι οποί­οι έχουν ήδη δεσμευ­θεί (ποσό: 2.215.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)).

«Έργο πολύ μεγά­λης σημα­σί­ας για το πανέ­μορ­φο νησί του Αγκι­στρί­ου με την αυξη­μέ­νη επι­σκε­ψι­μό­τη­τα καθό­τι το υφι­στά­με­νο είναι πολύ μικρό για τις αυξη­μέ­νες ανά­γκες του νησιού, ιδιαί­τε­ρα κατά τους θερι­νούς μήνες, αλλά και επι­κίν­δυ­νο» χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από την Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Νήσων, το οποίο υλο­ποιεί­ται μετά από συντο­νι­σμέ­νες και πολύ­χρο­νες προ­σπά­θειες της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Νήσων, του δημάρ­χου Ι. Αθα­να­σί­ου και του δήμου Αγκιστρίου.Υπενθυμίζεται ότι τον περα­σμέ­νο Απρί­λιο το λιμά­νι της Σκά­λας είχε υπο­στεί σοβα­ρές ζημιές μετά την πρό­σκρου­ση σε αυτό επι­βα­τη­γού-οχη­μα­τα­γω­γού πλοί­ου, ωστό­σο η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής είχε ήδη δημο­πρα­τή­σει την ανα­κα­τα­σκευή και επέ­κτα­ση του λιμανιού.

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Πηγή http://www.efsyn.gr
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων