- Διαφήμιση -

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών-180 χρόνια από τη θεμελίωσή του

Το Εθνι­κό Αστε­ρο­σκο­πείο Αθη­νών είναι ερευ­νη­τι­κό κέντρο στην Αθή­να και αστε­ρο­σκο­πείο, απο­τε­λεί Ν.Π.Δ.Δ. και επο­πτεύ­ε­ται από το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και Θρησκευμάτων .

Θεμε­λιώ­θη­κε στις 28 Ιου­νί­ου του 1842. Εμπνευ­στής του ήταν ο Μακε­δό­νας αστρο­νό­μος και καθη­γη­τής αστρο­νο­μί­ας στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών, Γεώρ­γιος Βού­ρης. Ο Γεώρ­γιος Βού­ρης έπει­σε τον Γεώρ­γιο Σίνα να χρη­μα­το­δο­τή­σει την ανέ­γερ­ση του αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών. Την ημέ­ρα, μάλι­στα, των εγκαι­νί­ων συνέ­πε­σε και έκλει­ψη ηλί­ου που περιέ­γρα­ψε ο Δανός ιστο­ρι­κός και γεω­γρά­φος A. L. Koppen. Το αρχι­κό κτί­ριο του πρώ­του αυτού ελλη­νι­κού ερευ­νη­τι­κού ιδρύ­μα­τος ήταν προ­σα­να­το­λι­σμέ­νο στα τέσ­σε­ρα σημεία του ορί­ζο­ντα και χτί­στη­κε με βάση τα σχέ­δια του Δανού αρχι­τέ­κτο­να Θεό­φι­λο Χάν­σεν στο Λόφο των Νυμ­φών, έναν από τους επτά λόφους που δεσπό­ζουν στην πόλη των Αθη­νών. Ήταν δωρεά του Βορειοη­πει­ρώ­τη τρα­πε­ζί­τη βαρώ­νου Γεωρ­γί­ου Σίνα και η κατα­σκευή του περα­τώ­θη­κε το 1846 με συνο­λι­κό κόστος 500.000 δραχμών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων