- Διαφήμιση -

Ζακ Κωστόπουλος: Μήνυση για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον κοσμηματοπώλη και τον μεσίτη

Προηγήθηκε η επανάληψη των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, που έγινε μετά το αίτημα των κατηγορούμενων αστυνομικών.

Μήνυ­ση για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση σε βάρος του ιδιο­κτή­τη του κοσμη­μα­το­πω­λεί­ου αλλά και του μεσί­τη κατέ­θε­σε η οικο­γέ­νεια του Ζακ Κωστό­που­λου. Προη­γή­θη­κε η επα­νά­λη­ψη των τοξι­κο­λο­γι­κών και ιστο­λο­γι­κών εξε­τά­σε­ων, που έγι­νε μετά το αίτη­μα των κατη­γο­ρού­με­νων αστυνομικών.

Νέα εξέ­λι­ξη στην υπό­θε­ση του θανά­του του Ζακ Κωστό­που­λου, στις 21 Σεπτεμ­βρί­ου 2018, έξω από κοσμη­μα­το­πω­λείο στην οδό Γλάδ­στω­νος στην Ομό­νοια. Η οικο­γέ­νεια του αδι­κο­χα­μέ­νου 33χρονου ακτι­βι­στή κατά­θε­σε μήνυ­ση για ανθρω­πο­κτο­νία από πρό­θε­ση κατά του ιδιο­κτή­τη του κοσμη­μα­το­πω­λεί­ου και του μεσίτη.click4more Ζακ Κωστό­που­λος: «Κατα­πέλ­της» ο ανα­κρι­τής – «Ο θάνα­τος οφεί­λε­ται και στα χτυπήματα…

Σε ανα­κοί­νω­σή τους, οι συνή­γο­ροι της οικο­γέ­νειας του Ζακ Κωστό­που­λου ανα­φέ­ρουν πως «προ­κει­μέ­νου να απο­δο­θεί η ορθή ποι­νι­κή κατη­γο­ρία κατά των αρχι­κών κατη­γο­ρου­μέ­νων του μεσί­τη και του κοσμη­μα­το­πώ­λη, κατα­τέ­θη­κε από την πλευ­ρά της πολι­τι­κής αγω­γής στις 12/2/2019 ενα­ντί­ον τους μήνυ­ση για ανθρω­πο­κτο­νία εκ προθέσεως».

Στο μετα­ξύ, μετά από αίτη­μα που κατέ­θε­σαν οι συνή­γο­ροι των αστυ­νο­μι­κών που κατη­γο­ρού­νται για το θάνα­το του Ζακ Κωστό­που­λου, επα­να­λή­φθη­καν οι τοξι­κο­λο­γι­κές και ιστο­λο­γι­κές εξε­τά­σεις. Όμως τα απο­τε­λέ­σμα­τα δεν άλλα­ξαν και επι­κύ­ρω­σαν τα απο­τε­λέ­σμα­τα των αρχι­κών εξε­τά­σε­ων, επί των οποί­ων βασί­στη­κε η ιατρο­δι­κα­στι­κή έκθεση.Η ανα­κοί­νω­ση των συνη­γό­ρων της οικο­γέ­νειας του Ζακ Κωστόπουλου

«Η επα­νά­λη­ψη των τοξι­κο­λο­γι­κών και ιστο­λο­γι­κών εξε­τά­σε­ων της σορού του Ζαχα­ρία Κωστό­που­λου μετά από αίτη­μα της πλευ­ράς των κατη­γο­ρου­μέ­νων αστυ­νο­μι­κών, επι­κύ­ρω­σε τις αρχι­κές εξε­τά­σεις στις οποί­ες βασί­στη­κε η ιατρο­δι­κα­στι­κή έκθεση.

Η αμφι­σβή­τη­ση των επι­στη­μο­νι­κών δεδο­μέ­νων που ανέ­δει­ξαν τα αίτια του θανά­του του Ζαχα­ρία Κωστό­που­λου, απο­κά­λυ­ψε την αρχι­κή επι­κοι­νω­νια­κή στό­χευ­ση της υπε­ρά­σπι­σης των αστυ­νο­μι­κών που επι­χεί­ρη­σε να αμφι­σβη­τή­σει το Πόρι­σμα των Ιατρο­δι­κα­στι­κής έκθε­σης προ­κει­μέ­νου να απο­σεί­σει τις βαριές ποι­νι­κές ευθύ­νες των κατηγορουμένων.

Προ­κει­μέ­νου να απο­δο­θεί η ορθή ποι­νι­κή κατη­γο­ρία κατά των αρχι­κών κατη­γο­ρου­μέ­νων του μεσί­τη και του κοσμη­μα­το­πώ­λη, κατα­τέ­θη­κε από την πλευ­ρά της πολι­τι­κής αγω­γής στις 12/2/2019 ενα­ντί­ον τους μήνυ­ση για ανθρω­πο­κτο­νία εκ προ­θέ­σε­ως. Δεδο­μέ­νου ότι τα συμπε­ρά­σμα­τα της Ιατρο­δι­κα­στι­κής Έκθε­σης οδη­γούν ευθέ­ως στην αιτιώ­δη συσχέ­τι­ση του θανά­του του Ζαχα­ρία Κωστό­που­λου με τα πλήγ­μα­τα που δέχθη­κε, η ορθή από­δο­ση της κατη­γο­ρί­ας απο­τε­λεί αίτη­μα του δικαί­ου και της ουσια­στι­κής δικαιοσύνης.

Αθή­να, 12/2/2019

Οι πλη­ρε­ξού­σιες δικη­γό­ροι πολι­τι­κής αγω­γής της οικο­γέ­νειας του Ζαχα­ρία Κωστόπουλου

Άννυ Παπαρ­ρού­σου
Χρύ­σα Πετσιμέρη
Κλειώ Παπαπαντολέων».

 

Πηγή http://piraeuspress.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων