- Διαφήμιση -

Δεσμεύτηκαν 2,5 τόνοι ντομάτας στον Πειραιά

Τι εντοπίστηκε κατά τον ποιοτικό έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίου αγροτικών προϊόντων

Ντο­μά­τες συνο­λι­κού βάρους 2,5 τόνων και άγνω­στης προ­έ­λευ­σης δέσμευ­σαν οι ελεγ­κτές τρο­φί­μων της διεύ­θυν­σης Αγρο­τι­κής Οικο­νο­μί­ας και Κτη­νια­τρι­κής Πει­ραιά, στο πλαί­σιο των συστη­μα­τι­κών και στο­χευ­μέ­νων ελέγ­χων που πραγ­μα­το­ποιούν στην αγορά.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τον ποιο­τι­κό έλεγ­χο σε επι­χεί­ρη­ση εμπο­ρί­ου αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων, οι ελεγ­κτές γεω­πό­νοι εντό­πι­σαν και δέσμευ­σαν ως μη κανο­νι­κά 308 χαρ­το­κι­βώ­τια με ντο­μά­τες βάρους 2.448 κιλών, επει­δή το συγκε­κρι­μέ­νο προ­ϊ­όν δεν πλη­ρού­σε τις απαι­τή­σεις των δια­τά­ξε­ων της κοι­νο­τι­κής και εθνι­κής νομο­θε­σί­ας ως προς την επισήμανση.

 

Πηγή http://www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων