- Διαφήμιση -

Ένα φεστιβάλ γεμάτο σοκολάτα έρχεται στην Αθήνα!

Έρχεται αύριο στην Ελλάδα το πιο σοκολατένιο φεστιβάλ

Έρχε­ται αύριο στην Ελλά­δα το πιο σοκο­λα­τέ­νιο φεστι­βάλ, μετα­τρέ­πο­ντας την​ Τεχνό­πο­λη του Δήμου Αθη­ναί­ων σ’ ένα απο­λαυ­στι­κό εργο­στά­σιο σοκο­λά­τας, με σκο­πό να ταξι­δέ­ψει μικρούς και μεγά­λους, μέχρι την Κυρια­κή 17 Φεβρουαρίου.

Τι είναι αυτό που μας συμ­βαί­νει τη στιγ­μή που δαγκώ­νου­με εκεί­νη την κολα­σμέ­νη πρώ­τη μπου­κιά και αρχί­ζει να λιώ­νει στο στό­μα μας; Όταν η μυρω­διά της αρχί­ζει να «γαρ­γα­λά­ει» τον εγκέ­φα­λο, όταν η γεύ­ση της μας ταξι­δεύ­ει πίσω στην παι­δι­κή μας ηλι­κία – μας κάνει  χαρού­με­νους; Συμ­βαί­νει αυτό που ξέρουν πολύ καλά όλοι οι chocoholics και μόνο η σοκο­λά­τα μπο­ρεί να καταφέρει!

Το Chocolate Fest έρχε­ται συν­δυά­ζο­ντας μερι­κά από τα πιο αγα­πη­μέ­να μας πράγ­μα­τα στον κόσμο: τη μου­σι­κή, την καλ­λι­τε­χνι­κή δημιουρ­γία, τους παρα­μυ­θέ­νιους γευ­στι­κούς πει­ρα­σμούς και φυσι­κά… την σοκο­λά­τα!

Για τέσ­σε­ρις μέρες, η Τεχνό­πο­λη του Δήμου Αθη­ναί­ων θα μετα­τρα­πεί σε ένα πραγ­μα­τι­κό εργο­στά­σιο σοκο­λά­τας όπου εκθέ­τες, brands, ζαχα­ρο­πλα­στεία, chef και τεχνί­τες της γεύ­σης θα δημιουρ­γούν, έχο­ντας πάντα σαν βάση το λατρε­μέ­νο υλι­κό. Παράλ­λη­λα happenings, θεμα­τι­κά περί­πτε­ρα, dj set, live cooking από διά­ση­μους chef, workshops και εκπαι­δευ­τι­κές εκθέ­σεις καθώς και πολ­λές εκπλή­ξεις θα ολο­κλη­ρώ­νουν το πρό­γραμ­μα του φεστιβάλ.

Η προ­πώ­λη­ση εισι­τη­ρί­ων έχει ξεκι­νή­σει! Προ­λά­βε­τε και κλεί­στε έγκαι­ρα θέση!

Γενι­κή είσο­δος: 3€ (δωρε­άν για παι­διά κάτω των 5 ετών), Combo 5 εισι­τη­ρί­ων: 12€

 

Πηγή http://www.travelstyle.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων