- Διαφήμιση -

Σπάνιες φωτογραφίες από την παλιά Αθήνα – Εικόνες που συναρπάζουν

Σπάνιες φωτογραφίες από την Αθήνα που δεν έχουμε ζήσει. Δείτε την ιστορία της Αθήνας μέσα από σπάνιο φωτογραφικό υλικό.

Φωτο­γρα­φί­ες από το κέντρο της Αθή­νας, από στιγ­μές της καθη­με­ρι­νό­τη­τας, φωτο­γρα­φί­ες από μία πόλη που δεν ζήσα­με. Ο Ηλε­κτρι­κός Σιδη­ρό­δρο­μος της Αθή­νας έπαι­ξε έναν ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κό ρόλο στην ανά­πτυ­ξη της πόλης. Το φωτο­γρα­φι­κό αρχείο του Ηλε­κτρι­κού Σιδη­ρό­δρο­μου ζωντα­νεύ­ει μπρο­στά μας την Αθή­να που δεν ζήσαμε.

Ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος

Ο Ηλε­κτρι­κός Σιδη­ρό­δρο­μος εγκαι­νιά­στη­κε το 1869 και αρχι­κά ένω­νε τον Πει­ραιά με το Θησείο, ενώ το 1885 δημιουρ­γή­θη­κε μια ξεχω­ρι­στή γραμ­μή που ένω­νε την Αθή­να με το Στρο­φύ­λι. Από το 1957 μέχρι σήμε­ρα, η Γραμ­μή 1 συν­δέ­ει το λιμά­νι του Πει­ραιά με την Κηφι­σιά και αντι­στρό­φως, εκτε­λώ­ντας μία δια­δρο­μή συνο­λι­κού μήκους 25,7 χιλιομέτρων.

Στις 27 Φεβρουα­ρί­ου 1869, γίνο­νται τα επί­ση­μα εγκαί­νια της σιδη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής Θησεί­ον – Πει­ραιάς, με επι­βά­τες στο πρώ­το δρο­μο­λό­γιο τη Βασί­λισ­σα Όλγα, τον Πρω­θυ­πουρ­γό Ζαΐ­μη, υπουρ­γούς, στρα­τιω­τι­κούς, διπλω­μά­τες, άλλους επι­σή­μους και δημο­σιο­γρά­φους. Η πρώ­τη ατμο­μη­χα­νή με 6 βαγό­νια καλύ­πτει τη δια­δρο­μή των 8,5 χιλιο­μέ­τρων από το Θησείο στον Πει­ραιά σε 19 περί­που λεπτά.

Η λει­τουρ­γία του πρώ­του ατμο­κί­νη­του σιδη­ρό­δρο­μου στην Ελλά­δα ήταν γεγο­νός. Καθώς η κυκλο­φο­ρία της γραμ­μής αυξα­νό­ταν οι απλές στά­σεις άρχι­σαν να γίνο­νται σταθ­μοί με αποβάθρες.

Το 1882 εγκαι­νιά­στη­καν οι σταθ­μοί του Φαλή­ρου, του Μοσχά­του. Αρχι­κά η γραμ­μή ήταν μονή, αλλά μέχρι το 1904, είχε μετα­τρα­πεί σε διπλή. Πλέ­ον, ο ατμο­κί­νη­τος σιδη­ρό­δρο­μος διερ­χό­ταν μετα­ξύ Πει­ραιά και Θησεί­ου σε ξεχω­ρι­στή γραμ­μή για καθε­μία από τις δύο κατευ­θύν­σεις, όπως συμ­βαί­νει μέχρι σήμερα.

Τα έργα της πρώ­της επέ­κτα­σης του Σιδη­ρο­δρό­μου για πάνω από τριά­ντα χρό­νια, ξεκί­νη­σαν τον Ιανουά­ριο του 1928. Στις 21 Ιου­λί­ου 1930 εγκαι­νιά­στη­κε από τον Πρω­θυ­πουρ­γό Ελευ­θέ­ριο Βενι­ζέ­λο ο υπό­γειος σταθ­μός της Ομόνοιας.

Ο σταθ­μός της Ομό­νοιας κατά τα εγκαί­νιά του στις 17/5/1895.

Άπο­ψη της Ομό­νοιας στις 7/1/1928, πριν την έναρ­ξη των εργα­σιών για την κατα­σκευή του σταθ­μού του Ηλεκτρικού.

Η είσο­δος του σταθ­μού ηλε­κτρι­κού σιδη­ρο­δρό­μου στην Ομό­νοια στη δεκα­ε­τία του ‘30. Στο βάθος δια­κρί­νε­ται η οδός Πανε­πι­στη­μί­ου και τα ξενο­δο­χεία «Excelsior» και «Plaza» στις δύο πλευ­ρές του δρό­μου (φωτο­γρα­φία κάτω).

Η Αθήνα του 1917 

Εκα­τό περί­που χρό­νια πριν από σήμε­ρα, στην διάρ­κεια του 1917, Γάλ­λοι φωτο­γρά­φοι και κινη­μα­το­γρα­φι­στές της “Στρα­τιάς της Ανα­το­λής” πραγ­μα­το­ποί­η­σαν εκα­το­ντά­δες λήψεις της Αθή­νας. Πρό­κει­ται για σπά­νιες πτυ­χές και εικό­νες της πόλης, οι οποί­ες έχουν με την πάρο­δο του χρό­νου λησμο­νη­θεί ή χαθεί.

Το υλι­κό αυτό φυλάσ­σε­ται σήμε­ρα στο Παρί­σι (Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine).

Δεί­τε ένα εκπλη­κτι­κό τρισ­διά­στα­το βίντεο.

H Αθήνα το 1921

Ιδιαί­τε­ρα εντυ­πω­σια­κό είναι και το βίντεο του British Pathe, με εικό­νες της Αθή­νας του 1921. Αξί­ζει τον κόπο να το δείτε.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων