- Διαφήμιση -

Βραδιά μνήμης στην Αγία Βαρβάρα – 100 χρόνια από την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Μία συγκλονιστική βραδιά μνήμης στην Αγία Βαρβάρα, από το σχολείο Λαϊκής Παράδοσης και Λαογραφίας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος.

Ο Δήμος Αγί­ας Βαρ­βά­ρας, σε συνερ­γα­σία με την Παμπο­ντια­κή Ομο­σπον­δία Ελλά­δος και με την επι­μέ­λεια του διευ­θυ­ντή του Σχο­λεί­ου Παρά­δο­σης και Λαο­γρα­φί­ας κ. Ηλία Υφα­ντί­δη, διορ­γά­νω­σε την Κυρια­κή 9 Φεβρουα­ρί­ου 2020 εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη στην μνή­μη των θυμά­των της γενο­κτο­νί­ας των Ελλή­νων Ποντίων.

Υπο­λο­γί­ζε­ται, κατ’ εκτί­μη­ση, ότι το χρο­νι­κό διά­στη­μα 1916–1923 πλέ­ον των 360.000 Ποντί­ων, από το κατα­γε­γραμ­μέ­νο σύνο­λο 750.000‑, θανα­τώ­θη­καν από τους Νεό­τουρ­κους του Κεμάλ. Να σημειω­θεί, ότι, επί­ση­μα στοι­χεία των Οθω­μα­νι­κών Υπη­ρε­σιών, ανα­φέ­ρουν ότι ζού­σαν περί­που 2,2 εκα­τομ­μύ­ρια Έλλη­νες, στα εδά­φη της Αυτο­κρα­το­ρί­ας. Το 1928 κατα­με­τρή­θη­καν ως πρό­σφυ­γες στην Ελλά­δα σχε­δόν 1,3 εκατ. άνθρω­ποι. Η δια­φο­ρά δίνει τον αριθ­μό των αγνο­ου­μέ­νων, οι οποί­οι προ­φα­νώς, μαρ­τύ­ρη­σαν και έφυ­γαν από τον κόσμο, κάτω από συνθήκες.

Οι 600 και πλέ­ον θεα­τές στο «Γιάν­νης Ρίτσος», φανε­ρά συγκι­νη­μέ­νοι, παρα­κο­λού­θη­σαν τους ομι­λη­τές και είχαν την ευκαι­ρία να απο­λαύ­σουν το χορευ­τι­κό συγκρό­τη­μα, το οποίο παρου­σί­α­σε ποντια­κούς χορούς και τραγούδια.

Την εκδή­λω­ση άνοι­ξε ο οικο­δε­σπό­της Δήμαρ­χος Αγί­ας Βαρ­βά­ρας, κ. Λάμπρος Μίχος, λέγο­ντας ότι, αν ανα­ζη­τά κανείς το «για­τί» σε μία γενο­κτο­νία, δεν πρό­κει­ται να βρει κανείς απά­ντη­ση για­τί κάθε γενο­κτο­νία υπερ­βαί­νει την λογι­κή. Η μόνη απά­ντη­ση σε αυτό είναι η δια­τή­ρη­ση της μνή­μης. Για­τί μας μένει ένα ανε­ξό­φλη­το χρέ­ος. Ο κ. Μίχος είπε, μετα­ξύ άλλων, [… πριν χιλιά­δες χρό­νια, οι Έλλη­νες Αργο­ναύ­τες έφθα­σαν στα παρά­λια του Πόντου…]

Πράγ­μα­τι, έκτο­τε, ο Ποντια­κός Ελλη­νι­σμός ρίζω­σε και μεγα­λούρ­γη­σε στις περιο­χές εκεί, μέχρι που ο Κεμάλ και οι ορδές του κατέ­σφα­ξαν και επι­χεί­ρη­σαν να ξερι­ζώ­σουν την Ελλη­νι­κή ψυχή από τις ακτές του Ευξεί­νου. Όμως, αν σε κάποιο βαθ­μό πέτυ­χαν να εξο­λο­θρεύ­σουν και να διώ­ξουν τα πρό­σω­πα, δεν μπο­ρούν ‑και κανείς, ούτε οι διά­δο­χοί του- να ξερι­ζώ­σει την Ποντια­κή πατρί­δα από την ψυχή των χιλιά­δων Ποντί­ων στην Ελλά­δα και τον Κόσμο.

[…Οι από­γο­νοι των Αργο­ναυ­τών εγκα­τα­στά­θη­καν στην πόλη μας…] επι­σή­μα­νε ο Δήμαρ­χος για να ανα­φερ­θεί στην συνέ­χεια στο γεγο­νός της υπο­χρέ­ω­σης να δια­τη­ρή­σου­με ζωντα­νή την μνή­μη ως ελά­χι­στη αντα­πό­δο­ση στην θυσία εκεί­νων που συνά­ντη­σαν την μανία και τα δολο­φο­νι­κά ένστι­κτα των βαρβάρων.

Στη συνέ­χεια, τον λόγο έλα­βαν δύο επί­σης, εξαί­ρε­τοι ομι­λη­τές, οι οποί­οι έχουν βαθιά γνώ­ση των πραγ­μά­των, ο καθη­γη­τής κ. Κων­στα­ντί­νος Φωτιά­δης, ο οποί­ος ανέ­πτυ­ξε το θέμα «Η Γενο­κτο­νία των Ελλή­νων του Πόντου» και ακο­λού­θως, ο συγ­γρα­φέ­ας κ. Γιάν­νης Καλπούζος.

Οι παρι­στά­με­νοι θεα­τές, είχαν επί­σης την ευκαι­ρία να απο­λαύ­σουν ένα πλού­σιο καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα με τους: Ηλία Υφα­ντί­δη: λύρα-τρα­γού­δι, Χρή­στο Τσια­μού­λη: ούτι, Πάνο Δημη­τρα­κό­που­λο: κανο­νά­κι, Βαγ­γέ­λη Καρύ­πη: κρου­στά. Συμ­με­τεί­χε, επί­σης, η Βυζα­ντι­νή Χορω­δία Δημο­τι­κού Ωδεί­ου Αγί­ας Βαρ­βά­ρας καθώς και Χορευ­τι­κές Ομά­δες Συλ­λό­γου Ποντί­ων Αγί­ας Βαρ­βά­ρας ‘’Ο Φάρος’’.
Κατά τη διάρ­κεια του αφιε­ρώ­μα­τος λει­τουρ­γού­σε η έκθε­ση ‘’Ψωμιά­δειου Πολι­τι­στι­κού Κέντρου Ποντια­κού Ελλη­νι­σμού’’, με φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό του Στέρ­γιου Θεο­δω­ρί­δη από τις Αλη­σμό­νη­τες Πατρί­δες του Πόντου.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων