- Διαφήμιση -

Yπαγωγή διαγνωστικών ραδιοφαρμάκων και υπηρεσιών ακτινοθεραπειών στον χαμηλό ΦΠΑ 6%

Σημαντική μείωση της επιβάρυνσης ασθενών, αλλά και της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης επιφέρει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, για υπαγωγή διαγνωστικών ραδιοφαρμάκων και υπηρεσιών ακτινοθεραπειών που διενεργούνται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα στον υπερ-μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%

Σημα­ντι­κή μεί­ω­ση της επι­βά­ρυν­σης ασθε­νών, αλλά και της συνο­λι­κής φαρ­μα­κευ­τι­κής δαπά­νης επι­φέ­ρει τρο­πο­λο­γία του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών, που προ­βλέ­πει μετα­ξύ άλλων την υπα­γω­γή των δια­γνω­στι­κών ραδιο­φαρ­μά­κων και των υπη­ρε­σιών ακτι­νο­θε­ρα­πειών που διε­νερ­γού­νται σε ασθε­νείς με δυσί­α­τα νοσή­μα­τα, μετα­ξύ των οποί­ων οι καρ­κι­νο­πα­θείς, στον υπερ-μειω­μέ­νο συντε­λε­στή ΦΠΑ 6%.

Έως σήμε­ρα, τα ανω­τέ­ρω αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες υπά­γο­νταν στους συντε­λε­στές ΦΠΑ 24% και 13%.

ΥΠΟΙΚ: Είμαστε, σταθερά, δίπλα στους πολίτες

«Το Υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών, σε συνεν­νό­η­ση με το Υπουρ­γείο Υγεί­ας, ανα­λαμ­βά­νει συγκε­κρι­μέ­νη νομο­θε­τι­κή πρω­το­βου­λία. Προ­χω­ρά στην υπα­γω­γή των δια­γνω­στι­κών ραδιο­φαρ­μά­κων και των υπη­ρε­σιών ακτι­νο­θε­ρα­πειών που διε­νερ­γού­νται σε ασθε­νείς με δυσί­α­τα νοσή­μα­τα, μετα­ξύ των οποί­ων οι καρ­κι­νο­πα­θείς, στον υπερ-μειω­μέ­νο συντε­λε­στή 6%. Μέχρι σήμε­ρα, τα ανω­τέ­ρω αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες υπά­γο­νταν στους συντε­λε­στές 24% και 13%.» σημειώ­νε­ται στην σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Οικονομικών.

«Με αυτή τη νομο­θε­τι­κή πρω­το­βου­λία, μειώ­νε­ται το κόστος που επι­βα­ρύ­νο­νται οι ασθε­νείς, αλλά και η συνο­λι­κή φαρ­μα­κευ­τι­κή δαπά­νη. Είμα­στε, στα­θε­ρά, δίπλα στους πολίτες».

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων