- Διαφήμιση -

Στο νοσοκομείο ο Μίκης Θεοδωράκης

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κολπική μαρμαρυγή

Δύσκο­λες ώρες για τον μεγά­λο Ελλη­να μου­σι­κο­συν­θέ­τη Μίκη Θεο­δω­ρά­κη ο οποί­ος αισθάν­θη­κε έντο­νη ταχυ­καρ­δία, με απο­τέ­λε­σμα τα παι­διά του να τον μετα­φέ­ρουν εσπευ­σμέ­να σε ιδιω­τι­κό θερα­πευ­τή­ριο των βορεί­ων προαστίων.

Οι για­τροί διέ­γνω­σαν κολ­πι­κή μαρ­μα­ρυ­γή η οποία αντι­με­τω­πί­ζε­ται με φαρ­μα­κευ­τι­κή αγω­γή. Ο Μίκης Θεο­δω­ρά­κης είναι 94 ετών.

Παρ’ όλα αυτά είναι επι­φυ­λα­κτι­κοί λόγω του ιατρι­κού ιστο­ρι­κού του μεγά­λου μας μου­σι­κο­συν­θέ­τη αλλά και της ηλι­κί­ας του.

Ωστό­σο, κρί­νουν την κατά­στα­σή του ελεγ­χό­με­νη και είναι καθη­συ­χα­στι­κοί απέ­να­ντι στην οικο­γέ­νειά του, η οποία βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό του.

Τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο, μετα­φέρ­θη­κε εσπευ­σμέ­να και πάλι στο νοσο­κο­μείο έπει­τα από καρ­δια­κό επει­σό­διο που υπέ­στη­το οποίο και αντι­με­τω­πί­στη­κε και πάλι με φαρ­μα­κευ­τι­κή αγω­γή. Τότε οι για­τροί τού συνέ­στη­σαν από­λυ­τη ηρε­μία και όλο αυτό το διά­στη­μα ως σήμε­ρα απέ­φυ­γε οποια­δή­πο­τε δημό­σια εμφάνιση.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων