- Διαφήμιση -

Πορείες και συγκεντρώσεις των συνδικάτων για την Πρωτομαγιά

Συμμετοχή στα απεργιακά συλλαλητήρια της Πρωτομαγιάς καλούν συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Συμ­με­το­χή στα απερ­για­κά συλ­λα­λη­τή­ρια της Πρω­το­μα­γιάς καλούν συν­δι­κα­λι­στι­κές οργανώσεις.

Συγκε­κρι­μέ­να, στην Αθή­να, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ καλούν όλους τους εργα­ζό­με­νους, τους ανέρ­γους, τους συντα­ξιού­χους, στις συγκε­ντρώ­σεις στην Πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος, στις 11 το πρωί και στη μετέ­πει­τα πορεία προς τη Βουλή.

Μισή ώρα νωρί­τε­ρα, στις 10.30, το ΠΑΜΕ διορ­γα­νώ­νει απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα. Στις 10.30 επί­σης η Πρω­το­βου­λία πρω­το­βάθ­μιων σωμα­τεί­ων καλεί σε συγκέ­ντρω­ση στο Μου­σείο και το ΜΕΤΑ στις 11.00 στο Πολυτεχνείο.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, σε απερ­γία και συγκέ­ντρω­ση αύριο στις 10.30 το πρωί έξω από τις εγκα­τα­στά­σεις του, καλεί τους εργα­ζό­με­νους το Εργα­τι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί σε συγκέ­ντρω­ση, την ίδια ώρα, στο Άγαλ­μα Βενιζέλου.

Ανά­λο­γες απερ­για­κές διορ­γα­νώ­νουν τα κατά τόπους Εργα­τι­κά Κέντρα αλλά και το ΠΑΜΕ σε διά­φο­ρες πόλεις της χώρας.

«Η Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά είναι ημέ­ρα τιμής και αγώ­να της εργα­τι­κής τάξης που, με τη δια­χρο­νι­κή της πάλη, προ­σπα­θεί να σπά­σει τα δεσμά της εκμε­τάλ­λευ­σης, να αμβλύ­νει τις κοι­νω­νι­κές ανι­σό­τη­τες, να δια­τη­ρή­σει και να διευ­ρύ­νει κατα­κτή­σεις και δικαιώ­μα­τα. Οι αγώ­νες των εργα­τών του Σικά­γο, αλλά και μετα­γε­νέ­στε­ρα, πέτυ­χαν με θυσί­ες την καθιέ­ρω­ση του οκτά­ω­ρου, την κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, την υπε­ρά­σπι­ση της μητρό­τη­τας, την κανο­νι­κή άδεια, τα συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας, αλλά και την πρό­σβα­ση στα κοι­νω­νι­κά αγα­θά της δωρε­άν Υγεί­ας, Παι­δεί­ας, Πολι­τι­σμού, κ.ά.» θυμί­ζει η ΑΔΕΔΥ σε ανα­κοί­νω­σή της. Όπως επι­ση­μαί­νει, «στη χώρα μας, τα τελευ­ταία 10 χρό­νια, ο κόσμος της εργα­σί­ας, οι μη προ­νο­μιού­χοι, οι άνερ­γοι, οι νέοι και οι γυναί­κες, βίω­σαν με εφιαλ­τι­κό τρό­πο τις μνη­μο­νια­κές πολι­τι­κές των εκά­στο­τε κυβερ­νή­σε­ων, που οδή­γη­σαν το 40% του πλη­θυ­σμού στην από­λυ­τη φτώ­χεια, την εξα­θλί­ω­ση και τον κοι­νω­νι­κό απο­κλει­σμό». «Ο φετι­νός εορ­τα­σμός για εμάς τους εργα­ζό­με­νους στο δημό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα, τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, τους μικρο­με­σαί­ους, τους επι­στή­μο­νες, πρέ­πει να απο­τε­λέ­σει αφε­τη­ρία για ενω­τι­κούς αγώ­νες, με στό­χο την ανα­τρο­πή αυτών των πολι­τι­κών» σχο­λιά­ζει η ΑΔΕΔΥ.

Από την μεριά του, το ΠΑΜΕ καλεί σε συμ­με­το­χή στις συγκε­ντρώ­σεις που διορ­γα­νώ­νει με σύν­θη­μα «Ενά­ντια στην καπι­τα­λι­στι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση & τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους – Με σωμα­τεία εργα­τών όχι των κυβερ­νή­σε­ων & των εργοδοτών»

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων