- Διαφήμιση -

Ποιοι μετέτρεψαν σε «χωματερή» το στρατηγείο της Αστυνομίας

Γκαράζ πνιγμένα με παρατημένα σκουπίδια. Στον χώρο των κρατητηρίων οι κάδοι είχαν ξεχειλίσει, ενώ οι τουαλέτες του ισογείου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση του προσωπικού, δεν έχουν εξαερισμό

Σε σκου­πι­δό­το­πο έχει μετα­τρα­πεί το κεντρι­κό κτί­ριο της Γενι­κής Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Αττι­κής όπου στε­γά­ζο­νται οι νευ­ραλ­γι­κό­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες αστυ­νό­μευ­σης, όπως δια­πι­στώ­νε­ται με το πόρι­σμα-κόλα­φος των ελεγ­κτών υγεί­ας για τις συν­θή­κες καθαριότητας.

Σκη­νές ντρο­πής αντί­κρυ­σε το κλι­μά­κιο των ελεγ­κτών υγεί­ας το οποίο πραγ­μα­το­ποί­η­σε αυτο­ψία στις 29 Ιανουα­ρί­ου ύστε­ρα από ενέρ­γειες της Ενω­σης Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων Αθη­νών. Το βασι­κό­τε­ρο κτί­ριο της Αστυ­νο­μί­ας κιν­δυ­νεύ­ει να μετα­τρα­πεί σε μια υγειο­νο­μι­κή «βόμ­βα» για αστυ­νο­μι­κούς, κρα­του­μέ­νους και πολί­τες που το επισκέπτονται.

«Τα ανω­τέ­ρω ευνο­ούν την ανά­πτυ­ξη εντό­μων υγειο­νο­μι­κής σημα­σί­ας (κατσα­ρί­δες), δημιουρ­γώ­ντας ανθυ­γιει­νές και αντιαι­σθη­τι­κές κατα­στά­σεις σε βάρος αστυ­νο­μι­κών και κρα­του­μέ­νων» τονί­ζε­ται στο πόρι­σμα, δίνο­ντας το στίγ­μα των άθλιων συν­θη­κών που σε τίπο­τα δεν συνά­δουν με μια ευρω­παϊ­κή αστυ­νο­μι­κή υπηρεσία.

Τα σκη­νι­κά που αντί­κρυ­σαν οι ελεγ­κτές υγεί­ας απο­τυ­πώ­νο­νται στο πόρι­σμα το οποίο έφε­ραν στη δημο­σιό­τη­τα συν­δι­κα­λι­στές της ΕΛΑΣ. Γκα­ράζ πνιγ­μέ­να με παρα­τη­μέ­να σκου­πί­δια. Στον χώρο των κρα­τη­τη­ρί­ων οι κάδοι είχαν ξεχει­λί­σει, ενώ οι τουα­λέ­τες του ισο­γεί­ου, οι οποί­ες χρη­σι­μο­ποιού­νται για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του προ­σω­πι­κού, δεν έχουν εξα­ε­ρι­σμό και χρειά­ζε­ται να καθα­ρι­στούν επιμελώς.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά των απα­ρά­δε­κτων κατα­στά­σε­ων που επι­κρα­τούν είναι απο­σπά­σμα­τα του πορί­σμα­τος σύμ­φω­να με τα οποία:

Στο γκα­ράζ υπήρ­χε σωρός από μαύ­ρες σακού­λες, χαρ­τιά, πλα­στι­κά μπουκάλια.
Στην είσο­δο των κρα­τη­τη­ρί­ων υπήρ­χαν πετα­μέ­να πλα­στι­κά, κού­τες και τρό­φι­μα των κρα­τού­με­νων από την προη­γού­με­νη ημέ­ρα. Σύμ­φω­να δε με προ­φο­ρι­κές δηλώ­σεις εργα­ζο­μέ­νων ο ανελ­κυ­στή­ρας ήταν χαλα­σμέ­νος και δεν υπήρ­χε δυνα­τό­τη­τα απο­μά­κρυν­σής τους.
Στους δια­δρό­μους των κρα­τη­τη­ρί­ων οι κάδοι ήταν γεμά­τοι και τα σκου­πί­δια ήταν στο πάτω­μα. Το κλι­μα­κο­στά­σιο του κτι­ρί­ου χρή­ζει επι­με­λέ­στα­της καθαριότητας.
Οι συν­δι­κα­λι­στές της ΕΛ.ΑΣ. είναι απο­φα­σι­σμέ­νοι με οδη­γό αυτό το πόρι­σμα να κινη­θούν νομι­κά «για να προ­στα­τεύ­σου­με την υγεία και την αξιο­πρέ­πειά μας», όπως ανα­φέ­ρουν σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση. Επι­πλέ­ον έχουν ήδη ζητή­σει να γίνουν αυτο­ψί­ες σε όλες τις Υπη­ρε­σί­ες των Αθη­νών, στις οποί­ες όπως καταγ­γέλ­λουν έχουν δια­πι­στώ­σει παρό­μοιες καταστάσεις.

Χωρίς συνεργείο

Τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα με την καθα­ριό­τη­τα στις αστυ­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες ξεκί­νη­σαν όταν έλη­ξε στα τέλη του περα­σμέ­νου Δεκεμ­βρί­ου η σύμ­βα­ση με τα συνερ­γεία καθα­ρι­σμού ιδιω­τι­κής εται­ρεί­ας. Το σοβα­ρό αυτό θέμα έχει «παγώ­σει» και παρά τις υπο­σχέ­σεις των αρμο­δί­ων δεν έχει ακό­μα βρει τη λύση του.

«Κάθε αστυ­νο­μι­κή υπη­ρε­σία δεν είναι μόνο καθρέ­φτης της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας αλλά και του ίδιου του κρά­τους, το οποίο δεν μπο­ρεί να εμφα­νί­ζε­ται και να παρου­σιά­ζε­ται ενώ­πιον όχι μόνο των αστυ­νο­μι­κών αλλά και των πολι­τών που καθη­με­ρι­νά τα επι­σκέ­πτο­νται, με μια εικό­να που παρα­πέ­μπει σε τρι­το­κο­σμι­κές συν­θή­κες. Οι συν­θή­κες υγιει­νής και ασφά­λειας, που παρα­τη­ρού­νται τα χρό­νια των Μνη­μο­νί­ων, σε αστυ­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες υπο­δη­λώ­νουν εικό­να εγκα­τά­λει­ψης και δυστυ­χώς απο­τε­λούν εστία μόλυν­σης με άμε­σο κίν­δυ­νο τη μετά­δο­ση μολυ­σμα­τι­κών ασθε­νειών», τονί­ζει ο συν­δι­κα­λι­στής, Σπή­λιος Κρι­κέ­τος. Ανα­φε­ρό­με­νος δε στο ζήτη­μα της λήξης των συμ­βά­σε­ων προ­σθέ­τει: «Ελπί­ζου­με ότι η προ­κή­ρυ­ξη δια­γω­νι­σμού θα δώσει τέλος σε μια κατά­στα­ση που δεν τιμά κανέναν».

 

Πηγή http://www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων