- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Πρεμιέρα” για τον Καρνάβαλο με παρέλαση σε όλη την Αθήνα

Αποκριάτικη εκδήλωση του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου με πομπή κωδωνοφόρων.

Το Μου­σείο Νεό­τε­ρου Ελλη­νι­κού Πολι­τι­σμού είναι το μόνο δημό­σιο μου­σείο με απο­στο­λή την κατα­γρα­φή, τεκ­μη­ρί­ω­ση, δια­φύ­λα­ξη και ανά­δει­ξη του ζωντα­νού νεό­τε­ρου ελλη­νι­κού πολι­τι­σμού, υλι­κού και άυλου. Έχο­ντας εγκαι­νιά­σει στο παρελ­θόν επί σει­ρά ετών την πρα­κτι­κή της παρου­σί­α­σης απο­κριά­τι­κων εθί­μων από τη Σκύ­ρο, τη Νάξο, τη Νάου­σα, τον Σοχό, τη Μυτι­λή­νη και άλλες περιο­χές της χώρας μας στο αθη­ναϊ­κό κοι­νό, διορ­γα­νώ­νει φέτος σε συνερ­γα­σία με την ΚΟΙΝΣΕΠ “Folknet” μία πολυ­ε­πί­πε­δη δρά­ση ανοι­χτή στο κοι­νό για την έναρ­ξη της Απο­κριάς την Κυρια­κή 17 Φεβρουα­ρί­ου 2019.

Ομά­δα κωδω­νο­φό­ρων και μου­σι­κών από το Φλά­μπου­ρο Σερ­ρών θα παρου­σιά­σει την τοπι­κή απο­κριά­τι­κη εθι­μο­τυ­πία, με την εντυ­πω­σια­κή ευε­τη­ρια­κή μεταμ­φί­ε­ση και την ιδιαί­τε­ρη μου­σι­κή που έχει δια­τη­ρή­σει τα ιδιό­τυ­πα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της περιο­χής, η οποία εκτεί­νε­ται από τον Σοχό μέχρι τα βόρεια της κοι­λά­δας του Στρυμόνα.

Στις 11:30 η πομπή των κωδω­νο­φό­ρων, θα δια­σχί­σει τους δρό­μους της Πλά­κας (οδοί Κυδα­θη­ναί­ων – Τρι­πό­δων – Κυρ­ρή­στου – Πανός και Άρε­ως), με άξο­να τους εκθε­σια­κούς χώρους του Μου­σεί­ου (Λου­τρό των Αέρη­δων, Μου­σείο της οδού Πανός και Τζα­μί Τζισ­δα­ρά­κη) και θα κατα­λή­ξει στο οικο­δο­μι­κό τετρά­γω­νο όπου πρό­κει­ται να μετε­γκα­τα­στα­θεί και να επα­νεκ­θέ­σει τις συλ­λο­γές του το Μου­σείο Νεό­τε­ρου Ελλη­νι­κού Πολι­τι­σμού, στην οδό Άρε­ως 10.

Στις 13:00, στην Αίθου­σα Πολ­λα­πλών Χρή­σε­ων του Μου­σεί­ου η Διευ­θύ­ντρια του Μου­σεί­ου κα Ελέ­νη Μελί­δη θα παρου­σιά­σει αντί­στοι­χες δρά­σεις που είχε πρω­το­πό­ρα οργα­νώ­σει στην Πλά­κα τη δεκα­ε­τία του ’90 το Μου­σείο και στη συνέ­χεια η εκπρό­σω­πος της Folknet, κα Γιάν­να Ευαγ­γε­λί­δου θα ανα­φερ­θεί στην πεντα­ε­τή δρά­ση της πομπής της κωδω­νο­φο­ρί­ας «Δρό­μοι του Κου­δου­νιού» στη Θεσσαλονίκη.

 Στις 14:00 θα ακο­λου­θή­σει ανα­πα­ρά­στα­ση του απο­κριά­τι­κου εθί­μου των Μπα­μπού­γε­ρων από το Φλά­μπου­ρο Σερ­ρών στο χώρο του οικο­δο­μι­κού τετρα­γώ­νου (που περι­κλεί­ε­ται από τις οδούς Άρε­ως – Κλά­δου – Βρυ­σα­κί­ου – Αδριανού).

Σας περι­μέ­νου­με όλους!

Ημε­ρο­μη­νία εκδή­λω­σης: Κυρια­κή 17 Φεβρουα­ρί­ου 2019
Ώρα έναρ­ξης: 11:30, οδός Κυδα­θη­ναί­ων 17
Δια­δρο­μή: Κυδα­θη­ναί­ων – Τρι­πό­δων – Κυρ­ρή­στου – Πανός – Πλα­τεία Moνα­στη­ρα­κί­ου —  Άρε­ως 10 (άφι­ξη στις 13:00)
Παρου­σιά­σεις – ομι­λί­ες στην  Αίθου­σα Πολ­λα­πλών Χρή­σε­ων του ΜΝΕΠ,  Άρε­ως 10: 13:00–14:00
14:00–15:00:  Ανα­πα­ρά­στα­ση εθί­μου Μπα­μπού­γε­ρων Φλά­μπου­ρου στο χώρο του οικο­δο­μι­κού τετρα­γώ­νου, που περι­κλεί­ε­ται από τις οδούς Άρε­ως – Κλά­δου – Βρυ­σα­κί­ου – Αδριανού
Πλη­ρο­φο­ρί­ες: 210 32 49 698, Facebook Μου­σεί­ου Νεό­τε­ρου Ελλη­νι­κού Πολιτισμού
Είσο­δος ελεύθερη

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων