- Διαφήμιση -

Αγιος Βαλεντίνος: €69 το κόστος του ραντεβού στην Αθήνα

Σχεδόν όλοι παραδέχονται ότι χρειάζονται και μερικά χρήματα για να βρεις την αγάπη και συνεπώς και την ευτυχία.

Η αγά­πη –και όχι το χρή­μα, λένε– φέρ­νει την ευτυ­χία. Πάντως, σχε­δόν όλοι παρα­δέ­χο­νται ότι χρειά­ζο­νται και μερι­κά χρή­μα­τα για να βρεις την αγά­πη και συνε­πώς και την ευτυ­χία. Εστω για ένα κλα­σι­κό ραντε­βού με τον ή την αγα­πη­μέ­νη σου.

Σύμ­φω­να, λοι­πόν, με έρευ­να που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η γερ­μα­νι­κή εται­ρεία Movinga σε 100 πόλεις σε όλο τον κόσμο, με αφορ­μή τη γιορ­τή του Αγί­ου Βαλε­ντί­νου, το κόστος για ένα κλα­σι­κό ραντε­βού στην Αθή­να ανέρ­χε­ται σε 69,49 ευρώ. Τι περι­λαμ­βά­νει αυτό το ποσό; Δεί­πνο για δύο και ποτό για δύο, καθώς και εισι­τή­ρια για σινε­μά. Με βάση, λοι­πόν, αυτό το κρι­τή­ριο, η Αθή­να είναι η 58η ακρι­βό­τε­ρη πόλη για ένα ραντε­βού για δύο, μετα­ξύ των 100 πόλε­ων που έχουν εξε­τα­στεί στο πλαί­σιο της έρευνας.

Η ακρι­βό­τε­ρη πόλη για ένα κλα­σι­κό ραντε­βού ενός ζευ­γα­ριού είναι η Ζυρί­χη, με το κόστος να ανε­βαί­νει στα 140,03 ευρώ, και ακο­λου­θεί μια άλλη πόλη της Ελβε­τί­ας, η Γενεύη, όπου το κόστος για ένα ραντε­βού δια­μορ­φώ­νε­ται στα 137,09 ευρώ. Ακο­λου­θεί στην τρί­τη θέση το Ρέι­κια­βικ, η πρω­τεύ­ου­σα της Ισλαν­δί­ας, με το σχε­τι­κό κόστος να υπο­λο­γί­ζε­ται σε 127,02 ευρώ, το Οσλο στη Νορ­βη­γία με 120,91 ευρώ και την πρώ­τη πεντά­δα συμπλη­ρώ­νει η κοσμο­πο­λί­τι­κη Νέα Υόρ­κη, όπου το κόστος για ένα ραντε­βού φτά­νει τα 115,15 ευρώ.

Το Κίε­βο –ίσως όχι για τους Ουκρα­νούς– θεω­ρεί­ται, σύμ­φω­να με την ίδια έρευ­να, η φθη­νό­τε­ρη πόλη για ένα ραντε­βού, καθώς το κόστος είναι 30,45 ευρώ, και ακο­λου­θεί το εξω­τι­κό Αλγέ­ρι με 30,98 ευρώ και το ραντε­βού στο Κάι­ρο με 34,26 ευρώ (κόστος, πάντως, που δεν περι­λαμ­βά­νει ξενά­γη­ση στις πυραμίδες).

Το μέσο κόστος για ένα ραντε­βού, όπως προ­κύ­πτει από την έρευ­να στις 100 πόλεις σε όλο τον κόσμο, υπο­λο­γί­ζε­ται σε 70,38 ευρώ, ποσό από το οποίο η Αθή­να δεν απέ­χει πολύ. Το κόστος του ραντε­βού απο­τε­λεί μία μόνο από τις παρα­μέ­τρους της έρευ­νας, που έχει ως αντι­κεί­με­νο συνο­λι­κά τις καλύ­τε­ρες πόλεις για να βρεις την αγά­πη. Οι άλλες παρά­με­τροι αφο­ρούν στοι­χεία: το ποσο­στό των ανθρώ­πων που δεν έχουν σύντρο­φο, το ποσο­στό των δια­ζυ­γί­ων, η ανο­χή σε ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια κ.ά.

Με βάση το σύνο­λο των παρα­μέ­τρων αυτών η Αθή­να κατα­τάσ­σε­ται στην 65η θέση μετα­ξύ των 100 πόλε­ων, με χαρα­κτη­ρι­στι­κά στοι­χεία το ότι οι γυναί­κες ανα­ζη­τούν κυρί­ως την οικο­νο­μι­κή στα­θε­ρό­τη­τα και οι άνδρες ενδια­φέ­ρο­νται για την ηλι­κία. Στην πρώ­τη θέση κατα­τάσ­σε­ται το Μαϊ­ά­μι των ΗΠΑ, ακο­λου­θεί το Λον­δί­νο και στην τρί­τη θέση το Γκέ­τε­μποργκ της Σου­η­δί­ας. Η Movinga ιδρύ­θη­κε το 2015 στο Βερο­λί­νο και δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στη γερ­μα­νι­κή, τη σου­η­δι­κή και τη γαλ­λι­κή αγο­ρά. Θεω­ρεί­ται κορυ­φαία εται­ρεία στον σχε­δια­σμό μετε­γκα­τά­στα­σης φυσι­κών προ­σώ­πων από μία χώρα σε άλλη.

 

Πηγή http://www.kathimerini.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων