- Διαφήμιση -

Ποια σημεία του κέντρου κλείνουν για τα κινηματογραφικά γυρίσματα

Από πού θα ισχύσουν και μέχρι πότε οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε σκη­νι­κό θα μετα­τρα­πεί την Κυρια­κή (10/3) το πρωί η Πλα­τεία Συντάγ­μα­τος και οι γύρω δρό­μοι, στους οποί­ους θα δια­κο­πεί η κυκλο­φο­ρία και η στάθ­μευ­ση των οχη­μά­των, προ­κει­μέ­νου να συνε­χι­στούν τα γυρί­σμα­τα της ται­νί­ας «Born to be Murdered», μια αμε­ρι­κα­νοϊ­τα­λι­κή παρα­γω­γή, στην οποία συμ­με­τέ­χει και η εται­ρία Faliro House Productions του Χρή­στου Κωνσταντακόπουλου.

Τα γυρί­σμα­τα, τα οποία περι­λαμ­βά­νουν σκη­νές από την πόλη των Τρι­κά­λων, τα Μετέ­ω­ρα, τα Ζαγό­ρια, και την Καλα­μπά­κα, θα συνε­χι­στούν στην Πλα­τεία Συντάγ­μα­τος και την Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα, πάλι από νωρίς το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Ανα­φο­ρι­κά με τις κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις που θα ισχύ­σουν, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί προ­σω­ρι­νή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας και απα­γό­ρευ­ση της στά­σης και στάθ­μευ­σης των οχη­μά­των, κατά τις ώρες 06:00 έως 18:00, στις εξής οδούς του Δήμου Αθηναίων:

  1. Στα­δί­ου, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Αμε­ρι­κής και της πλα­τεί­ας Συντάγματος
  2. Βασ. Γεωρ­γί­ου Α΄, σε όλο το μήκος της
  3. Πλα­τεία Συντάγματος

Λίγα λόγια για την ταινία

Πάντως, πρέ­πει να σημειω­θεί ότι η ται­νία δεν είναι μια συνη­θι­σμέ­νη παρα­γω­γή απ’ αυτές που περ­νάν σχε­δόν απα­ρα­τή­ρη­τες. Αντι­θέ­τως, οι συντε­λε­στές της έχουν όλα τα φόντα για να κάνουν μία ται­νία, που, για­τί όχι, μπο­ρεί να φτά­σει μέχρι και τα Όσκαρ. Έτσι, μετά την σημα­ντι­κή παρου­σία του Γιώρ­γου Λάν­θι­μου στη φετι­νή βρα­διά των Όσκαρ, δεν απο­κλεί­ε­ται του χρό­νου να δού­με, αυτή τη φορά, την Ελλά­δα να πρω­τα­γω­νι­στεί στη μεγα­λύ­τε­ρη κινη­μα­το­γρα­φι­κή εκδή­λω­ση και έδρα της αμε­ρι­κα­νι­κής βιο­μη­χα­νί­ας του σινεμά.

Και αυτό διό­τι παρα­γω­γός της ται­νί­ας είναι ο Λού­κα Γκουα­ντα­νί­νο, που έχει σημα­ντι­κή δια­δρο­μή ως σκη­νο­θέ­της, με κορυ­φαία στιγ­μή την ται­νία του «Να με Φωνά­ζεις με τ’ Όνο­μά σου», το οποίο κατά­φε­ρε να μπει, το 2017, ως υπο­ψή­φιο για τέσ­σε­ρα Όσκαρ, μετα­ξύ των οποί­ων και για τα βρα­βεία Καλύ­τε­ρης Ται­νί­ας, Πρώ­του Ανδρι­κού Ρόλου και Δια­σκευα­σμέ­νου Σενα­ρί­ου. Επί­σης, πολύ καλά είχαν πάει και οι ται­νί­ες του «Κάτω από τον Ήλιο» (βασι­σμέ­νο στη θρυ­λι­κή «Πισί­να» του Ζακ Ντε­ρέ, με Αλέν Ντε­λόν, Ρόμι Σνάι­ντερ στους πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους) και το φιλμ τρό­μου «Suspiria», ένα ριμέικ της καλτ ται­νί­ας του Ντά­ριο Αρτζέ­ντο. Σκη­νο­θέ­της της ται­νί­ας είναι ο Φερ­ντι­νά­ντο Τσί­το Φιλο­μα­ρί­νο, βοη­θός σκη­νο­θέ­της στις ται­νί­ες του Γκουα­ντα­νί­νο, ο οποί­οι ουσια­στι­κά απο­τε­λούν ένα αχώ­ρι­στο δίδυ­μο τόσο στον κινη­μα­το­γρά­φο όσο και στη ζωή.

Το σενά­ριο, που βασί­ζε­ται στο μυθι­στό­ρη­μα που έγρα­ψε το 1945 η Αμε­ρι­κα­νί­δα Έλι­νορ Ντέ­νι­στον, με το ψευ­δώ­νυ­μο Ντέ­νις Άλαν) είναι ένα κλα­σι­κό θρί­λερ μυστη­ρί­ου, που αφη­γεί­ται την ιστο­ρία ενός Αμε­ρι­κα­νού του­ρί­στα, ο οποί­ος βρί­σκε­ται άθε­λά του στο κέντρο μίας επι­κίν­δυ­νης συνωμοσίας.

Ωστό­σο, το δυνα­τό­τε­ρο ίσως χαρ­τί στην ται­νία είναι ο πρω­τα­γω­νι­στής της, ο εντυ­πω­σια­κά ανερ­χό­με­νος μαύ­ρος ηθο­ποιός Τζον Ντέι­βιντ Ουά­σιγ­κτον, γιος του διά­ση­μου Ντέν­ζελ Ουά­σιγ­κτον. Ο Τζον Ντέι­βιντ ήταν ο πρω­τα­γω­νι­στής της τελευ­ταί­ας ται­νί­ας του Σπάικ Λι «Παρεί­σφρη­ση», η οποία κέρ­δι­σε το Όσκαρ Σενα­ρί­ου στην πρό­σφα­τη τελε­τή. Επί­σης, ο 35χρονος ηθο­ποιός, με το βαρύ όνο­μα, που προ­σέ­χει ιδιαι­τέ­ρως τις επι­λο­γές του, για πολ­λούς θεω­ρεί­ται και ο νέος Σίντ­νεϊ Πουα­τιέ, σε μία άτυ­πη κόντρα με τον βρα­βευ­μέ­νο με Όσκαρ Μαχερ­σά­λα Άλι.

Τέλος, σύμ­φω­να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην παρα­γω­γή συμ­με­τέ­χει και η εται­ρία του Χρή­στου Κων­στα­ντα­κό­που­λου «Faliro House», που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται σε Ελλά­δα και εξω­τε­ρι­κό, έχει συνερ­γα­στεί στην παρα­γω­γή περισ­σο­τέ­ρων από 50 ται­νιών, απ’ τις οποί­ες μπο­ρού­με να ξεχω­ρί­σου­με: «Voyage of Time» του φημι­σμέ­νου Τέρενς Μάλικ, «Ο Ιδρυ­τής μιας Αυτο­κρα­το­ρί­ας», του Τζον Λι Χάν­κοκ, «Ο Εκλε­κτός της Νύχτας» του Τζεφ Νίκολς, «Αστα­κός» του Γιώρ­γου Λάν­θι­μου, «Πριν τα Μεσά­νυ­χτα» του Ρίτσαρντ Λιν­κλέι­τερ (γυρι­σμέ­νο στην Πελο­πόν­νη­σο), «Μόνο οι Ερα­στές Μένουν Ζωντα­νοί» του κορυ­φαί­ου εκπρο­σώ­που του ανε­ξάρ­τη­του αμε­ρι­κα­νι­κού σινε­μά, Τζιμ Τζάρμους.

 

Πηγή ethnos.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων