- Διαφήμιση -

Guardian: Δεν είναι όλα προς πώληση- Οι Eλληνες κινητοποιούνται για τη θέα στην Ακρόπολη

Θέμα στην βρετανική Guardian έγινε το 10όροφο ξενοδοχείο που χτίζεται στην οδό Φαλήρου και που τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει θέμα συζήτησης εξαιτίας του γεγονότος ότι κρύβει την θέα στην Ακρόπολη. Πηγή: Guardian: Δεν είναι όλα προς πώληση- Οι Eλληνες κινητοποιούνται για τη θέα στην Ακρόπολη

Η βρε­τα­νι­κή εφη­με­ρί­δα συνο­μί­λη­σε με την υπεύ­θυ­νη της εκστρα­τεί­ας προ­κει­μέ­νου να στα­μα­τή­σει η κατα­σκευή του μοντέρ­νου ξενο­δο­χεί­ου που απει­λεί να κρύ­ψει την Ακρόπολη.

«Το 10όροφο ξενο­δο­χείο στην οδό Φαλή­ρου στην Αθή­να θα ξεχω­ρί­ζει για πάντα. Χτι­σμέ­νο για να εντυ­πω­σιά­σει, η όμορ­φη νεω­τε­ρι­στι­κή πρό­σο­ψη με την ξύλι­νη επέν­δυ­ση προσ­δί­δει μια σύγ­χρο­νη πινε­λιά στον δρό­μο της περιο­χής Μακρυ­γιάν­νη κάτω από την Ακρό­πο­λη», ανα­φέ­ρει η Guardian.

Αλλά καθώς οι ντό­πιοι κάτοι­κοι το παρα­κο­λου­θού­σαν να υψώ­νε­ται τον χει­μώ­να, ανη­συ­χού­σαν όλο και περισ­σό­τε­ρο. Μέχρι τον Φεβρουά­ριο, έχο­ντας φτά­σει τα 31,5 μέτρα, το ξενο­δο­χείο ήταν το ψηλό­τε­ρο κτί­ριο της γει­το­νιάς και είχε αρχί­σει να παρε­μπο­δί­ζει την θέα στον Παρ­θε­νώ­να και τα τεί­χη του.

«Ξαφ­νι­κά, ήταν ψηλό­τε­ρο ακό­μη και από το νέο μου­σείο της Ακρό­πο­λης» δήλω­σε στην εφη­με­ρί­δα η Ειρή­νη Φρε­ζά­δου, δεί­χνο­ντας το κτί­ριο από την ταρά­τσα του σπι­τιού της. «Υπο­τί­θε­ται ότι πρό­κει­ται για μια περιο­χή αρχαιο­λο­γι­κής προ­στα­σί­ας. Εν μέρει υπεύ­θυ­νοι είναι οι νόμοι περί ζωνών, αλλά μια κατα­σκευή τέτοιων γιγα­ντιαί­ων δια­στά­σε­ων δεν εγκρί­θη­κε ποτέ από το κεντρι­κό αρχαιο­λο­γι­κό συμ­βού­λιο» λέει.

Με την εξά­πλω­ση λέξε­ων ενός «τεί­χους πολυώ­ρο­φων ξενο­δο­χεί­ων» που σχε­διά­ζο­νται γύρω από την Ακρό­πο­λη τα επό­με­να χρό­νια, η Φρε­ζά­ντου, αρχι­τέ­κτο­νας και πολε­ο­δό­μος με ειδί­κευ­ση στον αστι­κό σχε­δια­σμό από την Ελβε­τία, πρω­το­πο­ρεί σε μια εκστρα­τεία για να στα­μα­τή­σει το κτί­σι­μο του ξενο­δο­χεί­ου, συγκε­ντρώ­νο­ντας ήδη πάνω από 25.000 υπο­γρα­φές στην δια­δι­κτυα­κή πλατ­φόρ­μα Avaaz.

«Είναι σαφές ότι αυτό που χρεια­ζό­μα­στε επει­γό­ντως στο όνο­μα της βιω­σι­μό­τη­τας είναι οι νέοι κανό­νες κατα­σκευ­ής και πολε­ο­δο­μι­κού σχε­δια­σμού» ανέ­φε­ρε στην Guardiaν.

Η Φρε­ζά­δου δεν χρειά­ζε­ται να κοι­τά­ξει μακριά για να θυμώ­σει. Το οικό­πε­δο πίσω από την δική της πολυ­κα­τοι­κία έχει σχε­δια­στεί για ένα ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρο ξενο­δο­χείο με τρία υπό­γεια πάρ­κινγκ και μια πισί­να στην ταράτσα.

Οι ακτι­βι­στές που αντέ­δρα­σαν απευ­θύν­θη­καν στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας για να ζητή­σουν την ανά­κλη­ση των εγκρί­σε­ων για έγκριση.

«Δεν ρισκά­ρου­με» λέει ο Ανδρέ­ας Παπα­πε­τρό­που­λος, ο δικη­γό­ρος που τους εκπρο­σω­πεί. «Δεν είμα­στε παρά­λο­γοι, ανα­γνω­ρί­ζου­με ότι η Αθή­να έχει ανά­γκη από καλά ξενο­δο­χεία, αλλά όχι εις βάρος του μεγα­λύ­τε­ρου μνη­μεί­ου μας. Κάνου­με εκστρα­τεία όχι για την κατε­δά­φι­ση του κτι­ρί­ου στην οδό Φαλή­ρου, αλλά σίγου­ρα για την μεί­ω­ση του ύψους του».

Όπως σημειώ­νει η Guardian, πέρα από τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες κατά της λιτό­τη­τας λόγω της οικο­νο­μι­κής κρί­σης της χώρας, η Αθή­να βρί­σκε­ται σε μια φάση άνευ προη­γου­μέ­νου του­ρι­στι­κής έκρηξης.

Η Μακρυ­γιάν­νη, όπως και το Κου­κά­κι, εξη­γεί η εφη­με­ρί­δα, οι παρα­κεί­με­νες γει­το­νιές στα νότια της Ακρό­πο­λης, είναι προ­ο­ρι­σμοί για τους όλο και περισ­σό­τε­ρους του­ρί­στες Airbnb που συρ­ρέ­ουν σε μια πόλη που ανα­μέ­νε­ται να φιλο­ξε­νή­σει πάνω από 5 εκα­τομ­μύ­ρια επι­σκέ­πτες φέτος – σχε­δόν το ήμι­συ του συνο­λι­κού πλη­θυ­σμού της χώρας.

Αλλά αυτή η εισ­ροή έρχε­ται με κάποιο κόστος. Όλο και περισ­σό­τε­ρο, οι διε­θνείς επεν­δυ­τές επω­φε­λού­νται από τους αμφι­λε­γό­με­νους κατα­σκευα­στι­κούς κανο­νι­σμούς που ψηφί­στη­καν εν μέσω της κρί­σης και επι­τρέ­πουν όλο και μεγα­λύ­τε­ρα και ψηλό­τε­ρα κτί­ρια εάν πλη­ρούν τα «πρά­σι­να» πρότυπα.

Κανείς δεν γνω­ρί­ζει καλύ­τε­ρα την κατά­στα­ση από την Ελλη­νι­κή Εται­ρεία, έναν φορέα – παρα­τη­ρη­τή που στε­γά­ζε­ται σε ένα νεο­κλα­σι­κό κτί­ριο στην Πλά­κα, την παλαιό­τε­ρη κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή της Αθή­νας, ακρι­βώς κάτω από την Ακρό­πο­λη. «Όταν ακού­σα­με ότι τα κτί­ρια ανε­βαί­νουν τόσο που κρύ­βουν την θέα της Ακρό­πο­λης, το σύμ­βο­λο της δημο­κρα­τί­ας, το θεω­ρή­σα­με αμέ­σως ως εθνι­κή κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης και αρχί­σα­με να ‘βομ­βαρ­δί­ζου­με’ αμέ­σως κάθε κυβερ­νη­τι­κό γρα­φείο που μπο­ρού­σα­με» δήλω­σε η Λυδία Καρ­ρά, η πρό­ε­δρος της οργάνωσης.

Σε αντί­θε­ση με άλλες μεγά­λες ευρω­παϊ­κές μητρο­πό­λεις, η Αθή­να διέ­φυ­γε από το φαι­νό­με­νου των ψηλών κτι­ρί­ων ακρι­βώς λόγω του φόβου ότι τα πολυώ­ρο­φα κτί­ρια θα επι­σκιά­σουν το μεγα­λύ­τε­ρο εκθε­σια­κό έργο της πρω­τεύ­ου­σας. Ως απο­τέ­λε­σμα, στη δεκα­ε­τία του 1970 κατα­σκευά­στη­κε μόνο ένα, το 28όροφο κτί­ριο γνω­στό ως Πύρ­γος των Αθη­νών, υπό την επο­πτεία της τότε στρα­τιω­τι­κής δικτατορίας.

Υπό την πίε­ση αυτή, η αρι­στε­ρή κυβέρ­νη­ση της Αθή­νας, ανα­κοί­νω­σε αυτή την εβδο­μά­δα ότι οι νέες άδειες κατα­σκευ­ής στην αρχαιο­λο­γι­κή ζώνη προ­στα­σί­ας γύρω από την Ακρό­πο­λη, θα ανα­στα­λούν προ­σω­ρι­νά. Δεσμευό­με­νη για την δημιουρ­γία μιας επι­τρο­πής για την ανα­θε­ώ­ρη­ση των νόμων περί ζωνών στην περιο­χή, ανέ­φε­ρε πως οι άδειες για κτί­ρια ψηλό­τε­ρα από 17,5 μέτρα, θα απα­γο­ρευ­τούν για το επό­με­νο έτος.

Επι­μέ­νο­ντας στο δικαί­ω­μα του καθε­νός να βλέ­πει το μνη­μείο, η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού, Μυρ­σί­νη Ζορ­μπά, ανα­γνώ­ρι­σε πως οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες έπρε­πε να ληφθούν υπό­ψη. «Η θέα στην Ακρό­πο­λη είναι ένα πολι­τι­στι­κό αγα­θό και σε καμία περί­πτω­ση δεν μπο­ρεί να μετα­τρα­πεί σε προ­νό­μιο για τους λίγους. Πρέ­πει να αντα­πο­κρι­θού­με στην δια­μαρ­τυ­ρία της κοι­νω­νί­ας των πολι­τών, έτσι ώστε να δια­τη­ρη­θεί το κρά­τος δικαί­ου και η αίσθη­ση της δικαιοσύνης».

Εντού­τοις, οι υπάλ­λη­λοι του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού ανα­γνω­ρί­ζουν ότι δεσμεύ­ο­νται από νόμους που επι­τρέ­πουν ψηλό­τε­ρα κτί­ρια. «Ως αρχαιο­λό­γοι καλού­μα­στε να δου­λέ­ψου­με στο έδα­φος, όχι στον αέρα», είπε ένας. «Αυτή ήταν η νομο­θε­σία που εγκρί­θη­κε από το υπουρ­γείο περιβάλλοντος».

Σε ολό­κλη­ρη την Ευρώ­πη, οι φορείς προ­στα­σί­ας πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς παρα­κο­λου­θούν στε­νά και επι­μέ­νουν ότι η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση θα είναι υπό­λο­γη. «Αυτή είναι μια εξαι­ρε­τι­κά σημα­ντι­κή μάχη που πρέ­πει να κερ­δη­θεί», δήλω­σε ο Σνέ­σκα Κουα­ντ­βλιεγκ Μιχα­ή­λο­βιτς, ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Europa Nostra, που θεω­ρεί­ται ευρέ­ως ως η φωνή της πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς στην Ευρώ­πη. «Δεν είμα­στε ενά­ντια στα νέα κτί­ρια της σύγ­χρο­νης αρχι­τε­κτο­νι­κής, αλλά πρέ­πει να σέβο­νται τις κλη­ρο­νο­μιές των ευρω­παϊ­κών πόλε­ων. Η θέα της Ακρό­πο­λης είναι η πιο θαυ­μα­στή», είπε στον Guardian. «Ευτυ­χώς, η κοι­νω­νία των πολι­τών έχει λάβει μια πολύ ισχυ­ρή θέση. Αυτό που περι­μέ­νου­με τώρα είναι ένα πολύ σαφές μήνυ­μα από τις εθνι­κές αρχές ότι δεν είναι όλα προς πώληση».

Πηγή iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων