- Διαφήμιση -

Πατούλης: Παράταση της παρακμής ή Νέα Αρχή για την Αττική;

Στην παρουσίαση των πεπραγμένων της Περιφέρειας Αττικής για το 2018, που πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Επί­θε­ση στη Περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής κα. Ρένα Δού­ρου εξα­πέ­λυ­σε ο Υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής και Πρό­ε­δρος της ΚΕΔΕ, κ. Γιώρ­γος Πατού­λης, με αφορ­μή χθε­σι­νή παρου­σί­α­ση των πεπραγ­μέ­νων της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής για το 2018, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο. Στην ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε ο κ. Πατού­λης ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως «μετά από 4,5 χρό­νια παρα­μο­νής της κας Δού­ρου στο τιμό­νι της Περιφέρειας:

  1. Εξα­κο­λου­θεί να λει­τουρ­γεί στην Αττι­κή η μεγα­λύ­τε­ρη ανοι­κτή χωμα­τε­ρή της Ευρώ­πης. Το Λεκα­νο­πέ­διο δεν δια­θέ­τει σήμε­ρα ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο και φιλι­κό προς το περι­βάλ­λον και τη δημό­σια υγεία σύστη­μα δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των. Δεν υπάρ­χει ένα ρεα­λι­στι­κό κι εφαρ­μό­σι­μο σχέ­διο, δεν έχει προ­χω­ρή­σει η κατα­σκευή των απα­ραί­τη­των υπο­δο­μών και πολύ σύντο­μα, στις αρχές του 2020 που θα κλεί­σει η Φυλή, δεν θα μπο­ρού­με να δια­χει­ρι­στού­με τα σκου­πί­δια. Η Αττι­κή εκπέ­μπει SOS και η κα Δού­ρου «κλη­ρο­νο­μεί» στην επό­με­νη Διοί­κη­ση της Περι­φέ­ρειας μια «πυρη­νι­κή βόμβα».
  2. Το Λεκα­νο­πέ­διο και εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες πολί­τες  εξα­κο­λου­θούν να ζουν χωρίς επαρ­κή αντι­πλημ­μυ­ρι­κή προ­στα­σία. Δεσμεύ­θη­κε προ­ε­κλο­γι­κά ότι θα παραι­τη­θεί αν δεν λύσει το πρό­βλη­μα, αλλά η δέσμευ­ση της αυτή, «πνί­γη­κε» στη Μάν­δρα πριν από 1,5 χρόνο.
  3. Στη «βάρ­δια» της κας Δού­ρου συνέ­βη η μεγα­λύ­τε­ρη φυσι­κή κατα­στρο­φή που γνώ­ρι­σε η Αττι­κή από πυρ­κα­γιά και χάθη­καν 100 συνάν­θρω­ποί μας, αν και μας δια­βε­βαί­ω­νε λίγες ημέ­ρες πριν την κατα­στρο­φή ότι η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής  είναι προ­ε­τοι­μα­σμέ­νη να αντι­με­τω­πί­σει κάθε ενδεχόμενο.
  4. Εξα­κο­λου­θού­με να μην μπο­ρού­με να δια­χει­ρι­στού­με τα υγρά από­βλη­τα πολ­λών περιο­χών της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής και δυστυ­χώς εξα­κο­λου­θούν να απο­τε­λούν οι βόθροι, καθη­με­ρι­νό­τη­τα του 21ου αιώ­να. Βόθροι και ανοι­χτή χωμα­τε­ρή είναι η κλη­ρο­νο­μιά Δού­ρου στους πολί­τες της Αττικής. 
  5. Δεν έχουν ανα­λη­φθεί ουσια­στι­κές δρά­σεις για την ενί­σχυ­ση της υγιούς επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας και την προ­σέλ­κυ­ση νέων επεν­δύ­σε­ων στην Αττι­κή. Στον απο­λο­γι­σμό της η κα Δού­ρου «ξέχα­σε» να ανα­φέ­ρει πόσες θέσεις εργα­σί­ας δημιουρ­γή­θη­καν, από τις δήθεν πρω­το­βου­λί­ες που η ίδια διαφημίζει.
  6. Έχει εντά­ξει στον προ­γραμ­μα­τι­σμό της Περι­φέ­ρειας κι έχει υπο­γρά­ψει προ­γραμ­μα­τι­κές συμ­βά­σεις για την εκτέ­λε­ση έργων, χωρίς να υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα αυτά να εκτε­λε­στούν, αφού υπερ­βαί­νουν κατά 2,5 του­λά­χι­στον φορές τα δια­θέ­σι­μα κον­δύ­λια. Με fake προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς δεν γίνο­νται έργα. Ούτε είναι δυνα­τόν να δεσμεύ­ε­ται η επό­με­νη Διοί­κη­ση της Περι­φέ­ρειας από το σχε­δια­σμό της κας Δούρου. 
  7. Η Περι­φέ­ρεια λει­τουρ­γεί όλα αυτά τα χρό­νια με κομ­μα­τι­κό πρό­ση­μο. Στή­ρι­ξε με τα ταμεια­κά δια­θέ­σι­μα της Περι­φέ­ρειας την αδιέ­ξο­δη δια­πραγ­μά­τευ­ση Βαρου­φά­κη, στε­ρώ­ντας τα χρή­μα­τα αυτά από τους πολί­τες του Λεκα­νο­πε­δί­ου που διψά για έργα ουσί­ας. Ενώ ήταν ουσια­στι­κά απού­σα από τον πολι­τι­κό διά­λο­γο που διε­ξή­χθη για την αλλα­γή στο μοντέ­λο λει­τουρ­γί­ας του Κρά­τους και της Αυτο­διοί­κη­σης. Στο δημό­σιο διά­λο­γο για τον Κλει­σθέ­νη επέ­λε­ξε να στη­ρί­ξει τη γραμ­μή της κυβέρ­νη­σης και τις όποιες αντιρ­ρή­σεις της, προ­τί­μη­σε να τις εκφρά­σει στα όργα­να του κόμ­μα­τος της κι όχι στην κοινωνία.
  8. Το δήθεν κοι­νω­νι­κό της πρό­ση­μο δεν έχει ουσια­στι­κό περιε­χό­με­νο, αφού χρη­σι­μο­ποιεί τα χρή­μα­τα της Περι­φέ­ρειας για να στη­ρί­ξει ευθύ­νες και λει­τουρ­γί­ες του Κεντρι­κού Κρά­τους, όπως η αγο­ρά εξο­πλι­σμού για τα νοσο­κο­μεία, ενώ τα χρή­μα­τα αυτά έπρε­πε να δια­τί­θε­νται για την πρό­λη­ψη της υγεί­ας και για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση κοι­νω­νι­κών δομών που σήμε­ρα υπολειτουργούν.
  9. Όλα αυτά τα χρό­νια δεν ανα­λή­φθη­κε καμία πρω­το­βου­λία για την ανά­δει­ξη των χώρων πρα­σί­νου της Αττικής.

Ο απο­λο­γι­σμός των πεπραγ­μέ­νων και το αόρα­το έργο  της κας Δού­ρου ανα­δει­κνύ­ει το πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα των εκλο­γών: Παρά­τα­ση της παρακ­μής ή μια νέα αρχή;

Είμα­στε αισιό­δο­ξοι ότι οι πολί­τες του Λεκα­νο­πε­δί­ου δεν θα επι­λέ­ξουν παρά­τα­ση της σημε­ρι­νής παρακ­μής κι επι­στρο­φή σε απο­τυ­χη­μέ­νες συντα­γές του παρελ­θό­ντος. Θα επι­λέ­ξουν μια Νέα Αρχή για την Αττι­κή, με μια νέα , ικα­νή κι απο­τε­λε­σμα­τι­κή ηγε­σία στο τιμό­νι της Περιφέρειας».

 

Πηγή www.aftodioikisi.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων