- Διαφήμιση -

Δωρεάν Διανομή Γευμάτων προς όλους” την Παρασκευή 1/3/2019 & ώρα 12:00 στο Πάρκο “Καραολή & Δημητρίου”

Δωρεάν Διανομή Γευμάτων προς όλους

Μετά την επι­τυ­χία που είχαν οι δρά­σεις “Δωρε­άν Δια­νο­μή Γευ­μά­των προς όλους” της Δομής «Παρο­χής Συσ­σι­τί­ου»του Δήμου Βύρω­να σε συνερ­γα­σία με την κοι­νω­νι­κή κου­ζί­να «Ο Άλλος Άνθρω­πος» που παρα­σκευά­ζει και προ­σφέ­ρει αφι­λο­κερ­δώς τα γεύ­μα­τα που δια­νέ­μο­νται, έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί η επό­με­νη συνά­ντη­ση την Παρα­σκευή  1/3/2019  και ώρα 12:00 π.μ., στο Πάρ­κο “Καρα­ο­λή και Δημη­τρί­ου” (πλη­σί­ον Παλαιών Πατρών Γερ­μα­νού) όπου σας προ­σκα­λού­με να μαγει­ρέ­ψου­με και να γευ­μα­τί­σου­με. Στό­χος μας είναι να αφυ­πνι­στούν συνει­δή­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης και κοι­νω­νι­κής προ­σφο­ράς απέ­να­ντι σε συναν­θρώ­πους μας που βρί­σκο­νται σε λιγό­τε­ρο ευνοϊ­κή θέση.
Στην εκδή­λω­ση τα υλι­κά που θα χρεια­στούν για την παρα­σκευή των γευ­μά­των, προ­σφέ­ρο­νται από δωρε­ές ιδιω­τών που στη­ρί­ζουν αυτή την προσπάθεια.
Οι κάτοι­κοι της περιο­χής την ημέ­ρα αυτή, θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να ενη­με­ρω­θούν και να απο­κο­μί­σουν τη γνώ­ση και την εμπει­ρία με ποιους τρό­πους μπο­ρούν να βοη­θή­σουν και να στη­ρί­ξουν το έργο που επι­τε­λεί­ται και αφο­ρά όλους μας.
Ελά­τε όλοι μαζί να απο­λαύ­σου­με γεύ­μα­τα αγά­πης και να μοι­ρα­στού­με τη χαρά της προ­σφο­ράς και της αλληλεγγύης!!!
 
Όσοι επι­θυ­μούν, ως ένδει­ξη αγά­πης για τον συνάν­θρω­πο, μπο­ρούν να προ­σφέ­ρουν τρό­φι­μα μακράς διαρ­κεί­ας (ελαιό­λα­δο, όσπρια, αλεύ­ρι, ζάχα­ρη, ντο­μα­το­χυ­μό, γάλα) με σκο­πό την ενί­σχυ­ση των Κοι­νω­νι­κών Δομών του Κοι­νω­νι­κού Παντο­πω­λεί­ου και Παρο­χής Συσ­σι­τί­ου του Δήμου μας.
Σας υπεν­θυ­μί­ζου­με πως ηδρά­ση “Δωρε­άν Δια­νο­μή Γευ­μά­των προς όλους” πραγ­μα­το­ποιεί­ται κάθε πρώ­τη Παρα­σκευή του μήνα.
Πλη­ρο­φο­ρί­ες Επικοινωνίας:
Δ/νση: Ιθώ­μης 6, Βύρω­να (Κοι­νω­νι­κές Υπη­ρε­σί­ες Δομών Παρο­χής Βασι­κών Αγα­θών: Κοιν. Παντο­πω­λείο-Παρο­χή Συσσίτιου)
Τηλέ­φω­νο: 210–7653054
Facebook: Κοι­νω­νι­κό Παντο­πω­λείο-Παρο­χής Συσ­σι­τί­ου Δήμου Βύρωνα

 

Πηγή dimosbyrona.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων