- Διαφήμιση -

O Εμανουέλ Μακρόν εξελέγη επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, εξελέγη επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακα­δη­μία Αθη­νών, κατά τη συνε­δρί­α­ση της Ολο­μέ­λειας της 7ης Απρι­λί­ου 2022, εξέ­λε­ξε τον πρό­ε­δρο της Γαλ­λι­κής Δημο­κρα­τί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν ως επί­τι­μο μέλος της, “για την εμπνευ­σμέ­νη και ουσια­στι­κή συμ­βο­λή του στην προ­ώ­θη­ση και ενί­σχυ­ση της ευρω­παϊ­κής ενο­ποί­η­σης, καθώς και για την πολύ­πλευ­ρη και σημα­ντι­κή υπο­στή­ρι­ξη της Ελλά­δας, αλλά και της Κύπρου”.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων