- Διαφήμιση -

Κώστας Μπακoγιάννης: “O Βoτανικός θα γίνει μια νέα πόλη στην Αθήνα”

Το έργο της Διπλής Ανά­πλα­σης στον Βοτα­νι­κό, ανέ­δει­ξε ως το εμβλη­μα­τι­κό έργο του Δήμου της Αθή­νας, ο δήμαρ­χος Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης, στο Οικο­νο­μι­κό Φόρουμ των Δελ­γών, ο οποί­ος ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στο όρα­μά του για την ανα­βάθ­μι­ση της ποιό­τη­τας ζωής στην πόλη ώστε «να επι­στρέ­ψουν οι νέοι στην Αθή­να» και ζήτη­σε να μετα­φερ­θούν οι πόροι του ΕΝΦΙΑ στην Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση με στό­χο να «ανε­ξαρ­το­ποι­η­θούν» οι δήμοι από την κεντρι­κή κυβέρ­νη­ση, αλλά και να κατα­στούν υπό­λο­γοι στους πολί­τες του για την αξιο­ποί­η­ση των χρη­μά­των τους…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων